Затвори
Категории
  Настройки
  Търси

  Върни старото си печатащо устройство и вземи ново HP с 20% отстъпка

  Върни старото си печатащо устройство и вземи ново HP с 20% отстъпка

  Условия за участие в кампанията:

  1.        Може да участвате само ако сте юридическо лице.
  2.        Може да върнете до 3 стари печатащи устройства/МФУ и да получите 20% отстъпка при покупката на до 3 нови продукта от посочените по-долу модели HP устройства.
  3.        Получавате отстъпка от крайно-клиентската цена, обявена на сайта.
  4.        Модели принтери, които участват в кампанията и може да закупите: 

   

   

  5. Валидност на кампанията: до 31 октомври.

   

  Общи условия на промоционална кампания

  „Върни старото си печатащо устройство и вземи ново HP с 20% отстъпка“

   

  ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

  1.1. Промоционалната кампания „Върни старото си печатащо устройство и вземи ново HP с 20% отстъпка“ се организира и провежда от Кооперация „Панда”, ЕИК 000885099 със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” №139 /наричана по-долу за краткост „Организатор“/.

  1.2. Организаторът е изключителен собственик на търговската марка „Office 1 Superstore”.

  ЧАСТ 2. ОБЩИ ПРАВИЛА

  2.1. Общите условия са публично оповестени на електронния магазин www.office1.bg и са достъпни за всички заинтересования лица през периода от 3.10.2018 до 31.10.2018 г.

  2.2. Участниците в промоционална кампания „Върни старото си печатащо устройство и вземи ново HP с 20% отстъпка“ са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила за провеждането ѝ, наричани по-долу за краткост „Общите условия“.

  2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените  влизат  в сила от деня на публикуването им на електронния магазин www.office1.bg и стават задължителни за всички участници.

  В случай че участник не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в промоционална кампания „Върни старото си печатащо устройство и вземи ново HP с 20% отстъпка“.

  2.4. С участието си в промоционална кампания „Върни старото си печатащо устройство и вземи ново HP с 20% отстъпка“ участниците потвърждават, че са се запознали и че приемат да спазват настоящите Общи условия.

  2.5. Използвани изрази и значението им в настоящите Общи условия:

  Участник – това е всяко юридическо лице, регистрирано на територията на Република България, което върне до 3 броя стари печатащи устройства/МФУ и има право да получи отстъпка при покупката на до 3 броя нови продукта от посочените по-долу в т. 5.3. модели с марката HP

  Промоционална кампания - организираната от Кооперация „Панда“ за периода от 28.09.2018 до 31.10.2018 г. промоционална кампания „Върни старото си печатащо устройство и вземи ново HP с 20% отстъпка“

  „Срок на промоционалната кампания“ - период от време, започващ от началото на кампанията на 28.09.2018 г. и приключващ в края ѝ на 31.10.2018 г. или до изчерпване на наличните при Организатора количества от изброените по-долу в т.5.3. модели, което от двете обстоятелства настъпи първо  

  ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

  3.1. Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България.

  ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

  4.1.  В Промоционалната кампания имат право да участват всички юридически лица, регистрирани на територията на Република България.

  ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

  5.1. Всяко юридическо лице, регистрирано на територията на Република България има възможност да върне в срока на Промоционалната кампания до 3 броя стари печатащи устройства/МФУ и има право да получи еднократна отстъпка в размер на 20% от обявената в електронния магазин www.office1.bg цена при закупуването на до 3 броя нови устройства от посочените по-долу в т. 5.3. модели с марката HP.

  5.2. Организаторът не поставя ограничения за марката и модела на подлежащите на връщане стари печатащи устройства/МФУ.

  5.3. Отстъпката по т.5.1. се предоставя на участник, който:

  а.            отговаря на изисквания към участниците от Общите условия;

  б.            върне до 3 броя стари печатащи устройства/МФУ в срока на Промоционалната кампания;

  в.            закупи до нови устройства с марката HP в срока на Промоционалната кампания от следните модели:

               HP Color LaserJet Pro MFP M180n Printer

               HP Color LaserJet Pro MFP M280nw Prntеr

               HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn Prntеr

               HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw Prntеr

               HP Color LJ Pro MFP M181fw Printer

               HP Color LaserJet Pro M254dw Printer

               HP Color LaserJet Pro M254nw Printer

   

  5.4. За избягване на съмнение срещу едно върнато старо устройство участник има право да получи еднократна отстъпка от 20 % от обявената в електронния магазин www.office1.bg цена, която важи при закупуването само на едно ново устройство от посочените в т. 5.3. модели с марката HP.

  5.5. Ограничения при участие в Промоционалната кампания:

  а.            Един участник има право да получи отстъпката по т.5.1. само за закупуване на не повече от 3 броя нови устройства от посочените в т. 5.3. модели с марката HP.

  б.            Организаторът не предоставя отстъпката по т.5.1 в случай, че участник върне старо печатащо устройство/МФУ след срока по т.6.1 по-долу;

  в.            Организаторът не предоставя отстъпката по т.5.1 в случай, че участник закупи ново устройство, извън от изброените в т. 5.3;

  г.             Когато Организаторът установи представяне от определен участник на фалшива или погрешна информация за подлежащите на връщане или върнати стари печатащи устройства/МФУ, което има за цел и/или би могло да доведе до манипулиране на Промоционалната кампания, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го елиминира от по-нататъшно участие.

  5.6. Организаторът ще осъществи уточняваща комуникация с участника или посочено от него физическо лице с цел получаване на информация за имена, телефон и адрес за доставката на старите и нови устройства. Доставката към всеки участник на закупените от него устройство/а се осъществява посредством трето лице - дружество за куриерски услуги, като транспортните разходи са за сметка на Организатора.

  ЧАСТ 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

  6.1. Промоционалната кампания започва на 3.10.2018 г. и приключва на 31.10.2018 г. или до изчерпване на наличните при Организатора количества от изброените по-долу в т.5.3. модели, което от двете обстоятелства настъпи първо.

  6.2. След 31.10.2018 г. участниците нямат право да получат отстъпката по т.5.1., независимо дали закупят ново устройство от изброените в т.5.3 такива и какъв е техния брой при покупката.

  ЧАСТ 7. ОТГОВОРНОСТ

  7.1. Организаторът не носи отговорност пред участниците в Промоционалната кампания за евентуално претърпени вреди или пропуснати ползи от тях, освен ако те са причинени умишлено от Организатора или негови служители.

  7.2. Организаторът не носи отговорност пред участниците в Промоционалната кампания за липсата на отделно изрично уведомяване за всяко свое действие по повод провеждане на кампанията и/или изпълнение на изискванията, наложени чрез настоящите Общи условия.

  7.3. Организаторът не носи отговорност пред участниците в Промоционалната кампания за евентуално възникнали проблеми в резултат на настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития и други подобни.

  7.4. Организаторът не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела при спорове относно собствеността на устройствата.

  7.5. Организаторът не носи отговорност за вреди, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, притежанието, употребата на устройствата.

  ЧАСТ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

  8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 2.2., в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

  8.2. Организаторът не дължи компенсация или друга форма на обезщетение на участниците в случай на прекратяване на Промоционалната кампания.

  ЧАСТ 9. СПОРОВЕ

  9.1. Спорове между Организатора на Промоционалната кампания и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

  ЧАСТ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

  10.1. Организаторът Кооперация „Панда“ е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ще обработва личните данни при спазване на нормативните изискванията и съобразно приетите от нея правила за поверителност на личните данни, публично достъпни на адрес https://www.office1.bg/poveritelnost

  10.2. Всяко физическо лице по т.5.6, което предостави личните си данни (име, фамилия, телефон и адрес за доставка) дава доброволно съгласие за обработка на тези данни от Организатора Кооперация „Панда“ като администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 с цел получаване на стари устройства и изпращане на закупените от участника нови устройства чрез трето лице – дружество за изпълнение на куриерски услуги съгласно чл.5.6 от Общите условия. Всеки участник се счита за уведомен посредством настоящите Общи условия, че ангажираното за изпълнение на куриерските услуги юридическо лице е обработващо личните му данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 под контрола и съобразно правилата на администратора Кооперация „Панда“.