Затвори
Категории
  Настройки
  Търси

  Общи условия на промоционална кампания „Уча се, творя, играя!“

  Общи условия на промоционална кампания „Уча се, творя, играя!“

  ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

  1.1. Промоционалната кампания „Уча се, творя, играя!“ се организира и провежда от Кооперация„Панда”, ЕИК 000885099 със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1784,район„Младост”,бул. „Цариградско шосе”№139 /наричана по-долу за краткост „Организатор“/.

  1.2. Организаторът е изключителен собственик натърговската марка „Office 1 Superstore”.

  ЧАСТ 2. ОБЩИ ПРАВИЛА

  2.1. Общите условия са публично оповестени на електронния магазин www.office1.bg и са достъпни за всички заинтересовани лица през периода от 27.08.2018 до 30.09.2018 г.

  2.2. Участниците в промоционална кампания „Уча се, творя, играя!“ са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила за провеждането ѝ, наричани по-долу за краткост „Общите условия“.

  2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите правила, като промените  влизат в сила от деня на публикуването им на електронния магазин www.office1.bg и стават задължителни за всички участници и всички посочени в чл.3.2. търговски обекти.

  Вслучай че участник не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в промоционална кампания„Уча се, творя, играя!“.

  2.4. С участието си в промоционална кампания „Уча се, творя, играя!“ участниците потвърждават, че са се запознали и че приематнастоящите Общи условияи се съгласяват да спазват реда за получаване и ползване на подарък ваучер на стойност 6 лева през срока на промоционалната кампания.

  2.5. Използвани изрази и значението им в настоящите Общи условия:

  Участник – това е всяко физическо лице, което през периода на промоционалната кампания „Уча се, творя, играя!“ от 27.08.2018 до 30.09.2018 г. посети ресторант от веригата „McDonald’s, получи безплатно ваучер на стойност 6 /шест/ лева и го използва при покупка на стоки на стойност 60 /шестдесет лева/ или повече с ДДС от търговски обект от веригата магазини „Office 1 Superstore”.

  Промоционална кампания - организираната от Кооперация „Панда“ за периода от 27.08.2018 до 30.09.2018 г. промоционална кампания „Уча се, творя, играя!“

  „Срок на промоционалната кампания“ - период от време, започващ от началото на кампанията на 27.08.2018 г. и приключващ в края ѝ на 30.09.2018 г.       

  „Ваучер“- емитиран и издаван от Организатора Кооперация „Панда“ документ с уникален баркод, който:

  а.       се получава безплатно в ресторантите от веригата „McDonald’s”;

  б.       има предварително определена от Организатора парична стойност – 6 лв. /шест лева/ с ДДС;

  може да се използван от всеки участник при покупка на стоки на стойност 60 лв. /шестдесет лева/ или повече лева с ДДС от търговски обект от веригата магазини „Office 1 Superstore” през срока на промоционалната кампания.

  ЧАСТ 3.ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ.ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

  3.1. Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България с любезното съдействие на ресторантите от веригата „McDonald’s”, достъпни на следния електронен адрес: http://mcdonalds.bg/map/

  3.2. Търговските обекти, включени в Промоционалната кампания са публично оповестени от Организатора чрез публикуване на настоящите Общи условия и се състоят от: Търговските обекти от веригата магазини „Office 1 Superstore”, достъпни на следния електронен адрес https://www.office1.bg/Customer/IS_StoreNetwork (наричани по-долу за краткост „Търговски обекти за използване на ваучери“).

  ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

  4.1. В Промоционалната кампания имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, които не попадат в ограниченията по чл. 4.2.

  4.2. В Промоционалната кампания нямат право да участват служителите на Организатора и членове на техните семейства, служителите в Търговските обекти по чл. 3.2., участващи в Промоционалната кампания и техните семейства, както и всички лица, участвали в организацията на Промоционалната кампания и техните семейства. За целите на настоящите Общи условия семейство означава: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително.

  ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

  5.1. Участието в Промоционалната кампания е обвързано с покупка. Всяко физическо лице, посетило ресторант от веригата „McDonald’s” през срока на промоционалната кампания получава безплатно 1 /един/ брой ваучер на стойност 6 лева. Посещението в ресторант от веригата „McDonald’s” през срока на промоционалната кампания е достатъчно условие за получаване на ваучер и покупката на храни и напитки от съответния ресторант не е задължително условие за участие в Промоционалната кампания.

  Ваучери могат да бъдат раздавани на физически лица и от самия Организатор, когато и ако прецени това за необходимо, през срока на промоционалната кампания.

  5.2. В случай, че участник желае да използва своя ваучер при покупката на стоки от Търговски обект за използване на ваучери през срока на промоционалната кампания и ако стойността на стоките достига или надхвърля сумата от 60 лв. /шестдесет лева/ с ДДС, стойността на ваучера ще бъде приспадната от продажната цена на стоките.

  5.3. В случай, че стойността на избраните за закупуване стоки от един участник в Търговски обект за използване на ваучери надхвърля многократно сумата от 60лв. /шестдесет лева/сДДС, този участник има право да използва само 1 бр. /един брой/ ваучер на стойност 6 левапри осъществяване на плащането на касата насъответния Търговски обект за използване на ваучери.

  5.4. Всеки участник има право да използва многократно своя ваучер при всяка осъществена през срока на промоционалната кампания покупка на стоки от Търговски обект за използване на ваучери на стойност 60 (шестдесет) или повече лева с ДДС.

  5.5. Ограничения при използване на ваучера:

  а.       Ваучерът може да бъде използван само за покупка на стоки от Търговски обект за използване на ваучери и не може да бъде използван от участник при покупка на стоки/услуги на партньорски на Организатора дружества, включително но не само при покупка на стоки/услуги за оператора VIVACOM или други предлагани от Организатора услуги - Cash Point.

  б.      В случай, че участник желае да използва своя ваучер при покупката на стоки от Търговски обект за използване на ваучери през срока на промоционалната кампания и ако стойността на стоките не достига сумата от 60 лв. /шестдесет лева/ с ДДС, стойността на ваучера няма да бъде приспадната от продажната цена на стоките.

  в.      Ваучерът не може да бъде разменян за паричната му или каквато и да е друга равностойност.

  5.6. В случай, че участник е използвал своя ваучер при покупката на стоки от Търговски обект за използване на ваучери през срока на промоционалната кампания, след което се възползва от правото си да върне стоките в предвидения законов срок и да поиска обратно платената от него цена, участникът ще получи възстановяване на реално платената от него цена, която е формирана от продажната цена на стоките и приспадане на стойността на ваучера.

  ЧАСТ 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

  6.1. Промоционалната кампания започва на 27.08.2018 г. и приключва на 30.09.2018 г.

  6.2. След 30.09.2018 г. участниците нямат право да получат приспадане на стойността на ваучерите си независимо дали стойността на покупката на стоки от Търговски обект за използване на ваучери достига сумата от 60 (шестдесет) или повече лева с ДДС или не.

  ЧАСТ 7. ОТГОВОРНОСТ

  7.1. Организаторът не носи отговорност пред участниците в Промоционалната кампания за евентуално претърпени вреди или пропуснати ползи от тях, освен ако те са причинени умишлено от Организатора или негови служители.

  7.2. Организаторът не носи отговорност пред участниците в Промоционалната кампания за липсата на отделно изрично уведомяване за всяко свое действие по повод провеждане на кампанията и/или изпълнение на изискванията, наложени чрез настоящите Общи условия.

  7.3. Организаторът не носи отговорност пред участниците в Промоционалната кампания за евентуално възникнали проблеми в резултат на настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития и други подобни.

  7.4. Организаторътнеотговаряинямадабъдестрана посъдебниделапри спорове относно собствеността на ваучерите.

  7.5. Организаторът не носи отговорност за вреди, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, притежанието, употребата на ваучерите.

  ЧАСТ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

  8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, обявявайки това всъответствиес чл. 2.2.,вслучай,че констатира злоупотребаили масовонарушаваненаправилата,при възникванена форсмажорни обстоятелстваили по други обективни причини.

  8.2. Организаторът не дължи компенсация или друга форма на обезщетение на участниците в случай на прекратяване на Промоционалната кампания.

  ЧАСТ 9.СПОРОВЕ

  9.1. Спорове между Организатора на Промоционалната кампания и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.