Затвори
Категории
  Настройки
  Търси

  Общи условия на промоционална кампания „Играй, сподели и спечели!“

  Общи условия на промоционална кампания „Играй, сподели и спечели!“

  ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

  1.1. Промоционалната кампания„Играй, сподели и спечели!“ сеорганизира ипровеждаотКооперация„Панда”, ЕИК000885099 със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1784, район„Младост”,бул. „Цариградскошосе”№139 /наричана по-долу за краткост „Организатор“/.

  1.2. Организаторът е изключителен собственик на търговската марка „Office 1 Superstore”.

  1.3. Промоционалната кампания „Играй, сподели и спечели!“ по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана директно с притежателя на правата върху социалната мрежа Facebook.

  ЧАСТ 2. ОБЩИ ПРАВИЛА

  2.1. Общите условия са публично оповестени на електронния магазин www.office1.bg и са достъпни за всички заинтересовани лица през периода от 03.09.2018 г. – 10.09.2018 г. 

  2.2. Участниците в Промоционалната кампания „Играй, сподели и спечели!“ са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила за провеждането ѝ, наричани по-долу за краткост „Общите условия“.

  2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите правила, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на електронния магазин www.office1.bg и стават задължителни за всички участници. Обект на промени могат да бъдат всички условия на Промоционалната кампания, включително но не само изменение на вида и броя на предвидените подаръци и изменение на срока за провеждане на играта. При промяна на вида или броя на посочените в настоящите Официални правила подаръци, Организаторът следва да осигури други такива на същата или по-висока стойност от първоначално обявени те такива при спазване на изискванията за максимална стойност обещаната награда. Вслучай че участник не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в промоционална кампания „Играй, сподели и спечели!“.

  2.4. С участието си в промоционална кампания „Играй, сподели и спечели!“ участниците потвърждават, че са се запознали и че приемат настоящите Общи условияи се съгласяват да спазват реда правилата им през срока на промоционалната кампания.

  2.5. Използвани изрази и значението им в настоящите Общи условия:

  „Участник“ – това е всяко физическо лице, което през периода на промоционалната кампания „Играй, сподели и спечели!“ от 03.09.2018 до 10.09.2018 г. посети електронния магазин на веригата „Office 1 Superstore”, разгледа предлаганите продукти с марката „Zipit” (https://www.office1.bg/producttag/33/zipit) и сподели линка с харесания от участника продукт като коментар под публикацията на Промоционалната кампания (https://www.facebook.com/OFFICE1BG/videos/262473421062421/) в официалната Facebook страница на Office 1 Superstore (https://www.facebook.com/OFFICE1BG/)

  „Промоционална кампания“ - организираната от Кооперация „Панда“ за периода от 03.09.2018 г. до 10.09.2018 г. промоционална кампания „Играй, сподели и спечели!“

  „Срок на промоционалната кампания“ - период от време, започващ от началото на кампанията – 12:30 ч. на 03.09.2018 г. и приключващ в края ѝ – 23:59 ч. на 10.09.2018 г.  

  „Томбола“ – лотарийна игра, в която са включени всички участници с цел определяне на случаен принцип чрез автоматизиран софтуер на печелившите лица, които следва да получат осигурена от Организатора предметна награда.

  ЧАСТ3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ.

  3.1. Промоционалната кампания се организира и провежда на териториятана Република България.

  ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

  4.1.  В Промоционалната кампания имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, които не попадат в ограниченията по чл. 4.2.

  4.2. В Промоционалната кампания нямат право да участват служителите на Организатора и членове на техните семейства, франчайзърите на Организатора и техните семейства, служителите на франчайзърите и техните семейства, както и всички лица, участвали в организацията на Промоционалната кампания и техните семейства. За целите на настоящите Общи условия семейство означава: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по сребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително.

  ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

  5.1. Участието в Промоционалната кампания не е обвързано с покупка.

  5.2. Всяко физическо лице, което през срока на Промоционалната кампания посети електронния магазин на веригата „Office 1 Superstore”, разгледа предлаганите продукти с марката „Zipit” (https://www.office1.bg/producttag/33/zipit) и сподели линка на харесания от участника продукт като коментар под публикацията на Промоционалната кампания (https://www.facebook.com/OFFICE1BG/videos/262473421062421/) в официалната Facebook страница на Office 1 Superstore (https://www.facebook.com/OFFICE1BG/), участва автоматично в томбола за спечелването на осигурена от Организатора награда - харесания от участника продукт, споделен от него като коментар.

  5.3. Право на участие в томболата за наградите има всяко физическо лице, което отговаря на определението за „участник“ от настоящите Общи условия, живее на територията на Република България и не попада в ограниченията по чл. 4.2. Всеки участник има право да споделя неограничен брой линкове на продукти с марката „Zipit” под публикацията на Промоционалната кампания (https://www.facebook.com/OFFICE1BG/videos/262473421062421/) в официалната Facebook страница на Office 1 Superstore (https://www.facebook.com/OFFICE1BG/) през срока на Промоционалната кампания. Броят на споделените линкове не увеличава шанса на съответния участник при определянето на печелившите участници.

  5.4. Организаторът осигурява 5 /пет/ броя предметни награди – продуктите с марката „Zipit”, харесани и споделени от печелившите участници като коментар под публикацията на Промоционалната кампания (https://www.facebook.com/OFFICE1BG/videos/262473421062421/) в официалната Facebook страница на Office 1 Superstore (https://www.facebook.com/OFFICE1BG/). В случай, че Организаторът няма възможност да предостави спечелената награда поради причини, които са извън неговия обхват, той си запазва правото да награди печелившия участник със сходна награда на същата марка продукти на същата или по-висока стойност.

  5.5. Ограничения при участие в Промоционалната кампания:

  а.       Един участник има право да спечели само един брой осигурена от Организатора награда. В случай, че един и същи участник е изтеглен повторно при определянето на печелившите участници, този участник се обявява за печеливш участник само за първата спечелена по реда на теглене награда, а на него място ще бъде изтеглен друг участник и той ще бъде определен за печеливш.

  б. Не се допуска печеливш участник да разменя спечелената от него награда за паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност.

  в.       Когато Организаторът установи извършване на злонамерени действия от страна на определен участник, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на томболата за определяне на печелившите участници и/или до възпрепятстване на останалите участници да споделят линкове с продукти с марката „Zipit”, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го елиминира от по-нататъшно участие в Промоционалната кампания и томболата за наградите.

  5.6. Тегленето на томболата за наградите от чл.5.4. ще се проведе на 19.09.2018 г. в присъствието на нотариус, като печелившите участници ще бъдат обявени публично в срок от 2 /два/ работни дни на официалната Facebook страница на Office 1 Superstore (https://www.facebook.com/OFFICE1BG/). В срок до 2 /работни дни/ от публичното оповестяване на печелившите участници, служител на Организатора ще осъществи уведомителна комуникация с печелившите участници чрез социалната мрежа Facebook с цел получаване на информация за имена, телефон и адрес за доставка на спечелената награда. Доставката на печелившите награди се осъществява посредством трето лице - дружество за куриерски услуги, като разходите са за сметка на Организатора.

  ЧАСТ6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

  6.1.  Промоционалната кампания започва в 12:00 ч. на 03.09.2018 и приключва в 23:59 ч. на 10.09.2018г.

  6.2. След 00:00 ч. на 10.09.2018 г. участниците, споделили своите линкове на продукти с марката „Zipit” под публикацията на Промоционалната кампания (https://www.facebook.com/OFFICE1BG/videos/262473421062421/) в официалната Facebook страница на Office 1 Superstore (https://www.facebook.com/OFFICE1BG/) нямат право да участват в томболата за определяне на печелившите участници, независимо от броя на публикуваните коментари, поради неспазване на срока на Промоционалната кампания.

  ЧАСТ 7. ОТГОВОРНОСТ

  7.1. Организаторът не носи отговорност пред участниците в Промоционалната кампания за евентуално претърпени вреди или пропуснати ползи от тях, освен ако те са причинени умишлено от Организатора или негови служители.

  7.2. Организаторът не носи отговорност пред участниците в Промоционалната кампания за липсата на отделно изрично уведомяване за всяко свое действие по повод провеждане на кампанията и/или изпълнение на изискванията, наложени чрез настоящите Общи условия.

  7.3. Организаторът не носи отговорност пред участниците в Промоционалната кампания за евентуално възникнали проблеми в резултат на настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития и други подобни.

  7.4. Организаторът не отговаря и няма да бъде страна посъдебни дела при спорове относно собствеността на предметните награди.

  7.5. Организаторът не носи отговорност за вреди, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, притежанието, употребата на предметните награди.

  ЧАСТ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

  8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, обявявайки това в съответствиес чл. 2.2., вслучай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникванена форсмажорни обстоятелстваили по други обективни причини.

  8.2. Организаторът не дължи компенсация или друга форма на обезщетение на участниците в случай на прекратяване на Промоционалната кампания.

  ЧАСТ 9. СПОРОВЕ

  9.1.Спорове между Организатора на Промоционалната кампания и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава,спорът се решава от компетентните съдилищав Република България.

  ЧАСТ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

  10.1. Организаторът Кооперация „Панда“ е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ще обработва личните данни при спазване на нормативните изискванията и съобразно приетите от нея правила за поверителност на личните данни, публично достъпни на адрес https://www.office1.bg/poveritelnost

  10.2. Всеки участник дава доброволно съгласие за обработка на личните му данни (име, фамилия, телефон и адрес за доставка) от Организатора Кооперация „Панда“ като администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 с цел индивидуализацията му при участие в томболата за определяне на печелившите участници и изпращане на спечелената предметна награда чрез трето лице – дружество за изпълнение на куриерски услуги съгласно чл.5.6 от Общите условия. Всеки участник се счита за уведомен посредством настоящите Общи условия, че ангажираното за изпълнение на куриерските услуги юридическо лице е обработващо личните му данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 под контрола и съобразно правилата на администратора Кооперация „Панда“.

  Извън горепосочената цел на обработка, Организаторът няма да използва предоставените от участниците лични данни за други цели, освен ако не е поискала и съответно получила от субекта на лични данни изрично, ясно и недвусмислено съгласие за това.

  10.3. Периодът за съхранение на всички събрани от Организатора лични данни през срока на Промоционалната кампания не може да бъде по-дълъг от 6 месеца след приключването ѝ.

  10.4. Всички събрани през срока на Промоционалната кампания лични данни на участниците се обработват от Организатора при наличие на предприети необходимите съгласно европейското и национално законодателство технически и организационни мерки, чрез които Организаторът следва да защити личните данни на всички участници от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.