NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  DataMap

  Filters
  View as Grid List
  Sort by

  DataMap Wall Road Map of Bulgaria, 100 x 70 cm, laminated, scale 1:530 000

  DataMap Стенна карта на България, пътна, 100 x 70 cm, ламинирана, мащаб 1:530 000

  1592120002

  Wall map of Bulgaria, administrative, 100 x 70 cm, laminated, scale: 1:530 000

  Стенна карта на България, административна, 100 x 70 cm, ламинирана, мащаб 1:530 000

  1592120003

  DataMap Wall Road Map of Europe, 100 x 70 cm, laminated, scale 1:5 000 000

  DataMap Стенна карта на Европа, пътна, 100 x 70 cm, ламинирана, мащаб 1:5 000 000

  1592120004

  Political Wall Map of Europe, 140 x 100 cm, laminated, scale 1:3 500 000

  Стенна карта на Европа, политическа, 140 x 100 cm, ламинирана, мащаб 1:3 500 000

  1592120005

  DataMap Administrative Wall Map of Bulgaria, 100 x 70 cm, scale 1:530 000

  DataMap Стенна карта на България, административна, 100 x 70 cm, мащаб 1:530 000

  1592120006

  DataMap Road Wall Map of Bulgaria, 100 x 70 cm, scale 1:530 000

  DataMap Стенна карта на България, пътна, 100 x 70 cm, мащаб 1:530 000

  1592120007

  DataMap Road Map of Sofia and the region, 12.3 x 23 cm, scale 1:20 000

  DataMap Карта на София и региона, пътна, 100 x 70 cm, мащаб 1:20 000

  1592120008

  DataMap Road Map of Bulgaria, 12.3 x 23 cm, scale 1:530 000

  DataMap Карта на България, пътна, 100 x 70 cm, мащаб 1:530 000

  1592120009

  DataMap Road Map of Europe, 12.3 x 23 cm, scale 1:5 000 000

  DataMap Карта на Европа, пътна, 100 x 70 cm, мащаб 1:5 000 000

  1592120011

  DataMap World Atlas, 55 maps, 15.5 x 24 cm, 96 pages

  DataMap Атлас на света, 55 карти, 15.5 x 24 cm, 96 страници

  1592120012

  DataMap Road Atlas of Bulgaria, and the region, 12 x 22 cm, 72 pages, scale 1:530 000

  DataMap Атлас на България, пътен, 12 x 22 cm, 72 страници, мащаб 1:530 000

  1592120013

  DataMap Administrative Wall Map of Bulgaria, 140 x 100 cm, laminated, scale 1:38 000

  Стенна карта на България, административна, 140 x 100 cm, ламинирана, мащаб 1:38 000

  1592120098

  Map Stone Age. Bronze and Iron Ages

  Карта каменна епоха. Бронзова и желязна епоха

  1592120104

  Map of Sumer and Akkad, Hittite kingdom

  Карта Шумер и Акад, хетско царство

  1592120105

  Map of the Kingdom of Babylon and Assyria, Kingdom of New Babylon

  Карта Вавилонско и асирийско царство, нововавилонско царство

  1592120106

  Map Phoenician and Greek colonization and trade

  Карта Финикийска и гръцка колонизация и търговия

  1592120107

  Map Resettlement of Greek tribes, Ancient Greece

  Карта Разселване на гръцките племена, древна Гърция

  1592120108

  Map of the Greco-Persian Wars 449 BC

  Карта Гръко–персийски войни 449 г. пр. хр.

  1592120109

  Map Early Age in Italy, Roman Republic III - II BC

  Карта Ранна епоха в Италия, Римска република III – II в пр. н. е.

  1592120110

  Map of the Roman Republic to 74 BC from 74 to 30 BC

  Карта Римска република до 74 г. пр. хр. от 74 до 30 г. пр. хр.

  1592120111

  Map Disintegration of the Roman Empire. The Great Migration

  Карта Разпадане на римската империя. Великото преселение

  1592120112

  Map Spread of Christianity to the 5th century, 5th - 9th century

  Карта Разпространение на християнството до V в., V – IX в.

  1592120113

  Map Displacement of the Slavs and the formation of Slavic states

  Карта Разселване славяните и образуване на славянски държави

  1592120114

  Map People and States at the beginning of the VI century.

  Карта Народи и държави в началото на VI в.

  1592120115

  Map Great geographical discoveries of the 15th – 17th centuries

  Карта Велики географски открития XV –XVII век

  1592120116

  Map Development of crafts and trade in Europe at the end of the XV century

  Карта Развитие на занаяти и търговия в Европа края на XV век

  1592120117

  Map of Europe in the late eighteenth century, Inset Europe around 1815

  Карта Европа в края на XVIII век, Врезка Европа към 1815 г.

  1592120118

  Map of the Colonial System by 1914

  Карта Колониалната система към 1914 г.

  1592120119

  Map of Europe after the First World War and after the Second World War in 1949

  Карта Европа след първата световна война и след втората световна война към 1949 г.

  1592120120

  Map Economic and military organizations: Warsaw Pact

  Карта Икономически и военни организации: Варшавски договор

  1592120121

  Map of England and France, the Hundred Years War 1337–1453, Germany and Italy, XIV – XV century

  Карта Aнглия и Франция, стогодишната война 1337–1453 г., Германия и Италия XIV–XV век

  1592120122

  Map Emergence of Islam and Arab expansion

  Карта Поява на исляма и арабска експанзия

  1592120123

  Map of the Carolingian Empire under Charlemagne

  Карта Kаролингска империя при Kарл Велики

  1592120124

  Map of Barbarian Kingdoms in Europe V-VI century

  Карта Варварски кралства в Европа V–VI век

  1592120125

  Map of England and France XII-XIII century, the Holy Roman Empire

  Карта Aнглия и Франция XII–XIII век, Свещената Римска империя

  1592120126

  Map Reformation and Counter-Reformation, religions in Europe XVI-XVII centuries

  Карта Реформация и контрареформация, религии в Европа XVI–XVII век

  1592120127

  Map of the Ottoman Empire XIV-XVII century

  Карта Oсманска империя XIV–XVII век

  1592120128

  Map Creation and expansion of the United States,The Civil War

  Карта Създаване и разширение на САЩ, гражданска война

  1592120129

  Map of Europe after The Congress of Vienna in 1815

  Карта Европа след Виенския конгрес 1815 г.

  1592120130

  Map Unification of Italy 1859–1870

  Карта Обединение на Италия 1859–1870 г.

  1592120131

  Map Russia XV – XX centuries, India, China and Japan XIX, XX centuries

  Карта Русия XV–XX в., Индия, Китай и Япония XIX, XX в

  1592120132

  Map Decolonization

  Карта Деколонизация

  1592120133

  DataMap atlas of Sofia and the surrounding region 2018, travel, 24 x 22 cm, 84 pages, мащаб 1:13 000

  DataMap Атлас на София и региона 2018, пътен, 24 x 22 cm, 84 страници, мащаб 1:13 000

  1592100006

  Chart Plants and animals in Bulgaria and in the World, laminated

  Табло растения и животни в България и в света, ламинирано

  1592120033

  DataMap Sofia wall map, 100 x 140 cm, laminated, scale 1:20 000

  DataMap Стенна карта на София, 100 x 140 cm, ламинирана, мащаб 1:20 000

  1592120137

  Wall map of Bulgaria, physical, 100 x 140 cm, laminated

  Стенна карта на България, физическа, 100 x 140 cm, ламинирана

  1592120021

  Wall map of Australia, face - physical and political, back - climate and water

  Стенна карта на Австралия, лице – физическа и политическа, гръб – климат и води

  1592120034

  Wall map of Europe - climate, water, plants and animals, 140 x 100 cm

  Стенна карта на Европа – климат, води, растения и животни, 140 x 100 cm

  1592120036

  Wall map of Asia, climate, 140 x 100 cm, laminated

  Стенна карта на Азия, климатична, 140 x 100 cm, ламинирана

  1592120037

  Wall map of Africa, climate, 100 x 140 cm, laminated

  Стенна карта на Африка, климатична, 100 x 140 cm, ламинирана

  1592120038

  DataMap

  Filter by:

  Clear All