Участвай в томбола ИЗЖИВЕЙ ДУБАЙ

Условия за участие:


Регистрирайте се тук за участие в томбола за 8-дневна екскурзия в Дубай от 1 април до 30 септември 2017г.
Вижте какво е включено в екскурзията ТУК.
Регистрационна форма
   

Полетата маркирани със символ * са задължителни!
Очаквайте изтеглянето на печелившите.

Участвай също в томбола „Изобилие от награди”!
За повече информация и регистрация кликни върху банера:

Участвай в томбола Изобилие от награди

 ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „Изживей Дубай“

Раздел 1.         ОРГАНИЗАТОР

1.1.         Играта Изживей Дубай наричана по-долу за краткост Томболата) се организира и провежда от КооперацияПанда“,  ЕИК 000885099, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район Младост”, бул. Цариградско шосе” № 139, тел. 0700 10 700, електронен адрес (имейл) customer_care@office1.bg, уебсайт: www.office1.bg (наричана по-нататък за краткостОрганизатор).

1.2.         Организаторът притежава изключителната лицензия да използва търговската марка Office 1 Superstore за всички стоки и услуги, за които тя е регистрирана, на територия на Република България;

1.3.         Организаторът е собственик и администратор на сайта, намиращ се на интернет адрес http://www.office1.bg; (наричан по-нататък за краткостСайта).

Раздел 2.         ПРАВИЛА

2.1.       Настоящите правила определят начина на провеждане на Томболата и уреждат взаимоотношенията на Организатора и участниците (наричани по-долу за краткост „Правилата“).

2.2.       Правилата са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и сa публикувани на Сайтa на Организатора.

2.3.       Организаторът си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на Сайта, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Томболата.

2.4.       С участието си в Томболата участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете определени по-долу. С регистрацията за участие в Томболата по реда на чл. 7.1. по-долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с тези Правила, разбрал ги е и ги прима безусловно.

Раздел 3.         ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1.        В Томболата имат право да участват:

(а)        физически лица, които са навършили 18 години и са дееспособни; С приемането на настоящите Правила по реда на чл. 7.1. по-долу, лицата декларират, че имат навършени 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Томбола.

(б)        еднолични търговци, юридически лица или други лица, които притежават единен идентификационен код (ЕИК) по смисъла на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или ЕИК (код по БУЛСТАТ) по смисъла на Закона за регистър БУЛСТАТ. Лицата по настоящата точка участват чрез техния законен представител (управител, изпълнителен директор).

3.2.       Право на участие в Томболата нямат служителите на Oрганизатора и членове на техните семейства, трети лица - партньори на Организатора в страната, с които има сключени договори за франчайзинг, служителите на гореспоменатите франчайз партньори и техните семействата, както и всички лица, участвали в организацията на Томболата; За целите на настоящите Правила семейство означава: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително.

3.3.       Участието в Томболата НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА. Лицата участват в Томболата само на базата на еднократна регистрация в Сайта на Организатора, направена в периода от 00:00:00 ч. на 1 април 2017 до 23:59:59 ч. на 30 септември 2017.

Раздел 4.         ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Томболата се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел 5.         ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Регистрацията за участие в Томболата стартира считано от 00:00:00 ч. на 1 април 2017г. и приключва в 23:59:59 ч. на 30 септември 2017г. Наградата ще бъде изтеглена до 15 октомври, 2017г.

Раздел 6.         НАГРАДА

6.1.       Наградaта, която може да бъде спечелена при участие в Томболата е екскурзия за двама в Дубай и включва два двупосочни самолетни билета, 7 нощувки в двойна стая в 4- звезден хотел с включена закуска, медицинска застраховка за пътуване в чужбина с покритие 10 000 евро, сафари в пустинята, плуване с делфини, обзорна обиколка на Дубай. (наричана по-нататък за краткост „Наградата“)

6.2.       Наградата не може да бъде заменяна и няма паричен еквивалент.

Раздел 7.         МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

7.1.       За да участва в Томболата лицето, което отговаря на изискванията в Раздел 3 Право на Участие, трябва да направи еднократна регистрация на Сайта на Организатора [https://www.office1.bg/index.php?PageID=628] в периода от 00:00:00 ч. на 1 април 2017г. до 23:59:59 ч. на 30 септември 2017г, като изпълни следните стъпки:

(а)        да въведе вярна, пълна и точна информация във формуляра за регистрация на Сайта:

·         За физически лица (минимално задължително съдържание): три имена, валиден имейл адрес, мобилен телефонен номер и парола;

·         За юридически лица (минимално задължително съдържание): фирмено наименование, единен идентификационен код (ЕИК) или код по БУЛСТАТ, валиден имейл адрес, мобилен телефонен номер и парола;

(б)        да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Правила и дава съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни, като отбележи с клик квадратното поле под Правилата и натисне бутона РЕГИСТРИРАМ СЕ;

(в)        да потвърди своята регистрация на посочения от него имейл адрес, като отвори и кликне на линка за валидиране на регистрацията, който ще получи на електронната си поща няколко минути след регистрацията.

7.2.       Организаторът ще счита за валидни само регистрациите, които са били направени по реда на чл.7.1. по-горе.

7.3.       Всеки участник има право да се регистрира само веднъж.

7.4.       След успешна регистрация, всеки участник се завежда в системата на Организатора под Уникален Идентификатор. Като Уникален Идентификатор за всяка регистрация се приема:

·         За физически лица: мобилен телефонен номер;

·         За юридически лица: единен идентификационен код (ЕИК) или код по БУЛСТАТ;

Раздел 8          ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1.       Печелившият участник ще бъде изтеглендо до 15 октомври, 2017 , на адреса на управление на Организатора гр. София, бул. Цариградско шосе  №139, от комисия, съставена от представител на Организатора и нотариус, избран от Организатора (наричана за краткост в текста по-долу Комисия). Комисията ще определи печелившия заедно с един резервен кандидат, чрез изтегляне на Уникален Идентификатор по чл. 7.4 по-горе от системата на Организатора на случаен принцип измежду всички лица, регистрирали се за участие в Томболата в периода от 00:00:00 ч. на 1 април 2017 до 23:59:59 ч. на 30 септември 2017. За тегленето на печелившия участник и резервния кандидат Комисията ще състави протокол.

8.2.       Печелившият участник ще бъде уведомен от Организатора с телефонно обаждане и с имейл в рамките на до 3 (три) работни дни след датата на теглене на Наградата. Уведомителният имейл ще съдържа талон с уникален код, който печелившият трябва да представи при получаването на Наградата („Талон с уникален код“). За да осъществи връзка с печелившия участник, Организаторът използва данните за контакт, посочени от участника при регистрацията му за Томболата.

8.3.       В рамките на до 3 (три) работни дни от датата на теглене на Наградата, Организаторът ще публикува на Сайта си списък с имената на печелившия участник и резервния кандидат и крайните 4 цифри от Уникалните им идентификатори.

8.4.       Ако в рамките на 10 дни от датата на теглене на Наградата с печелившия участник не може да бъде установен контакт и не потвърди чрез имейл съгласието си да приеме Наградата, той губи правото да получи Наградата. В този случай Организаторът се свързва с резервния кандидат. Ако с резервният кандидат не може да бъде установен контакт най-късно до 10 дни, Организаторът провежда ново теглене по реда на чл. 8.1. по-горе.

8.5.       Наградата ще бъде връчена под формата на ваучер до 20.11.2017г. на адрес София, бул. „Цариградско шосе“ 139. Спечелилият участник получава Наградата (а) след представяне на Талон с уникален код и (б) с подписване на приемо-предавателен протокол. С приемането на настоящите Правила всеки участник дава съгласието си, в случай че спечели Наградата, името му да бъде публикувано на Сайта на Организатора и дава съгласие Организаторът да заснеме и излъчи, включително на живо, както и да разпространява на Сайта си видео клип с тегленето на печелившия участник и връчването на Наградата.

8.6.       Разходите по приемането на Наградата, както и разходите и действията по оказване на необходимото съдействие, за да може Наградата да бъде предоставена (напр. разходи за осигуряване на необходими лични документи, визи и др. под.) ще бъдат поети от спечелилия участник.

Раздел 9.         ЛИЧНИ ДАННИ

9.1.       Личните данни (имена, имейл адрес, телефон за връзка) на всички участници в Томболата се обработват в съответствие с приложимия Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“). С регистрирането си за участие в Томболата, участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да се обработват от Организатора за целите на организиране на Томболата и за целите на директен маркетинг по смисъла на чл. 261, алинея 2 от Закона за електронните съобщения, включително да предоставят тези данни на трети лица ангажирани с организиране на Томболата по възлагане от Организатора. Предоставянето на личните данни има доброволен характер.

9.2.       Организаторът е регистриран като администратор на лични данни по реда на ЗЗЛД и е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

9.3.       Всеки участник има право, при условията на ЗЗЛД, да поиска от Организатора:

·         да заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД,

·         да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с предходната точка, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на Участника, продължаване на участието му в Томболата няма да бъде възможно.

9.4.         Всеки участник може да получи достъп до отнасящите се до него лични данни. Правото на достъп се осъществява с писмено заявление до Организатора на лични данни, изпратено в съответствие със ЗЗЛД. Участникът може да упражни своето право по настоящата точка безплатно.

9.5.         Всеки участник може да възрази пред Организатора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответния Участник няма повече да бъдат обработвани и следователно участието му в Томболата няма да бъде възможно.

9.6.         Всеки участник може да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати имейл на Организатора с изрично искане за това;

9.7.         С регистрацията си за участие в Томболата по реда на чл. 7.1 по-горе, всеки участник декларира, че дава своето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие Организторът да обработва личните му данни (имена, имейл адрес, телефон за връзка) за целите, посочени в чл. 9.1. по-горе и, декларира, че е запознат, с:

  • данните, които идентифицират Организатора и неговите представители;
  • категория на получателите, на които могат да бъдат разкрити данните;
  • целите на обработка на личните данни;
  • доброволния характер на предоставянето на данните;
  • правото на заличаване, коригиране или блокиране на личните данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД;
  • правото да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;

Раздел 10.       ОТГОВОРНОСТ

10.1.     Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участие в Томболата, която се е забавила, била е невъзможна или неуспешна в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

10.2.     Организаторът не носи отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Томболата поради технически проблеми с комуникационните системи или други обстоятелства извън неговия контрол, включително, но не само непреодолима сила, случайни събития и т.н. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Томболата.

10.3.     Организаторът не носи отговорност за това дали лицето, представило Талон с уникален код по чл. 8.2. по-горе е действителният собственик на Талона. С предаване на Наградата на лицето, представило Талон с уникален код, Организаторът се освобождава от всяка по-нататъшна отговорност.

10.4.     Ако Участникът се е регистрирал с имейл адрес и/или телефонен номер, които принадлежат на друго лице Организаторът не носи отговорност за спорове, които могат да възникнат по отношение на правата/собствеността върху/на съответния имейл адрес, както и за всякакви претенции, произтичащи от участието в Томболата.

10.5.     Организаторът няма задължение да води кореспонденция с участниците, чиито Уникални Идентификатори не са били изтеглени като печеливши.

10.6.     Организаторът не носи отговорност за вреди, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, притежанието или употребата на Наградата или участие в тази Томбола и свързаните с нея дейности.

Раздел 11.       ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Томболата по всяко време, без предизвестие към участниците, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само ако за него настъпят материални загуби, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на Томболата и т.н. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. На участниците няма да бъде давана компенсация под никаква форма и стойност.

Раздел 12.       ПУБЛИЧНОСТ

С участието в Томболата участниците се съгласяват, че в случай че спечелят Наградата, техните имена или снимки биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. С приемането на настоящите Правила участниците дават съгласието техните три имената да бъдат публикувани на Сайта на Организатора, в случай че спечелят Наградата.