Участвай в томбола Изобилие от награди

Условия за участие:


1. Регистрирайте се тук за участие в томболата „Изобилие от награди“ .
2. Направете покупка на стойност минимум 50 лв. без ДДС.
3. Валидност – от 1 април до 30 септември 2017 г.
4. Всеки месец ще се теглят по 1 213 награди.
5. Печелившите ще бъдат обявявани на сайта.
6. Всички награди от томболата вижте ТУК
Регистрационна форма
   

Полетата маркирани със символ * са задължителни!
Очаквайте изтеглянето на печелившите.

Участвай също в томбола „ИЗЖИВЕЙ ДУБАЙ”!
За повече информация и регистрация кликни върху банера:

Участвай в томбола ИЗЖИВЕЙ ДУБАЙ

 ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА С НАГРАДИ  Изобилие от награди

Раздел 1          ОРГАНИЗАТОР

1.1.         Изобилие от награди (наричана по-долу за краткост Играта) се организира и провежда от КооперацияПанда“,  ЕИК 000885099, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район Младост”, бул. Цариградско шосе” № 139, тел. 0700 10 700, електронен адрес (имейл)  customer_care@office1.bg, уебсайт: www.office1.bg (наричана по-нататък за краткостОрганизатор).

1.2.       Организаторът притежава изключителната лицензия да използва търговската марка Office 1 Superstore за всички стоки и услуги, за които тя е регистрирана, на територия на Република България;

1.3.       Организаторът развива марката Office 1 Superstore:

(а)        чрез свои собствени търговски обекти в България, които работят под името Office 1 Superstore и предлагат стоки със същата марка, както и чрез трети лица - партньори в страната, с които има сключени договори за франчайзинг. (наричани по-нататък общо за краткост „Търговски обекти на Office 1 Superstore”)

(б)        онлайн чрез електронния магазин, който работи под иметo Office 1 Superstore и предлага стоки със същата марка (наричан по-нататък за краткост „Електронния магазин“)

1.4.       Организаторът е собственик и администратор на сайта, намиращи се на интернет адрес http://www.office1.bg (наричан по-долу за краткост „Сайтът“)

Раздел 2.         ПРАВИЛА

2.1.       Настоящите правила определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора и участниците (наричани по-долу за краткост „Правилата“).

2.2.       Правилата са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и сa публикувани на Сайта на Организация.

2.3.       Организаторът си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на Сайта, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

2.4.       С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, описани по-долу. С регистрацията си за участие в Играта по реда на чл. 7.1. по-долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с тези Правила, разбрал ги е и ги прима безусловно.

Раздел 3.         ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1.        В Играта имат право да участват:

(а)        физически лица, които са навършили 18 години и са дееспособни; С приемането на настоящите Правила по реда на чл. 7.1. по-горе, лицата декларират, че имат навършени 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Играта.

(б)        еднолични търговци, юридически лица или други лица, които притежават единен идентификационен код (ЕИК) по смисъла на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или ЕИК (код по БУЛСТАТ) по смисъла на Закона за регистър БУЛСТАТ. Лицата по настоящата точка участват чрез техния законен представител (управител, изпълнителен директор).

3.2.       Право на участие в Играта нямат служителите на Oрганизатора и членове на техните семейства, франчайз партньорите на Организатора, служителите на франчайз партньорите и техните семейства, както и всички лица, участвали в организацията на Играта. За целите на настоящите Правила семейство означава: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително.

3.3.       Участието в Играта е обвързано с покупка. Участниците трябва да направят покупка от Електронния магазин, от Търговски обект на Office 1 Superstore,  по телефон  на Организатора, на стойност равна или надвишаваща 50 лв. без ДДС (наричана за краткост в текста по-долу „Покупка) и да се регистрират в Сайта на Организатора.

3.4.      Допълнително условие за участие в Играта е лицето да е заплатило поръчката, да не е върнало същата в предвидения срок, а ако се е възползвало от правото на връщане на продукта, да е пожелало върнатия продукт да бъде заменен с нов. Организаторът ще проверява дали спечелилите лица отговарят на настоящото условие преди връчването на Наградите.

Раздел 4.         ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел 5.         ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Играта стартира считано от 00:00:00 ч. на 1 април 2017г. и приключва в 23:59:59 ч. на 31 септември 2017г. В рамките на този период участниците могат да участват в ежемесечни томболи.

Раздел 6.         ЕЖЕМЕСЕЧНИ НАГРАДИ

6.1.       В периода на Играта всеки месец, следващ месеца на извършване на Покупка, чрез томбола ще се теглят 1 213 печеливши участника.

6.2.       Участниците могат да спечелят следните награди (наричани за краткост в текста по-долу „Наградите“):

·         Категория „Големи награди“ – 3 броя

·         Категория „Средни награди“ – 10 броя

·         Категория „Малки награди“ – 100 броя

·         Категория „Масови награди“ – 1 100 броя

 

Награди за месец Април

Категория „Големи награди“ - 3 броя  Уикенд за двама в хотел Феста Поморие Резорт

Категория „Средни награди“ 10 брояПарфюм S.T. Dupont 100 ml

Категория „Малки награди“ - 100 боря1 метър млечен шоколад

Категория „Масови награди“ –  1 100 броя шапки

Награди за месец Май

Категория „Големи награди“ - 3 брояЛаптоп HP 250 G5

Категория „Средни награди“ -10 броя – Swarovski колие и обеци

Категория „Малки награди“ - 100 броя  Ликьор Campari 700 ml

Категория „Масови награди“ –   1 100 броя шапки

Награди за месец Юни

Категория „Големи награди“ - 3 брояВелосипед Solid

Категория „Средни награди“ -10 броя  Сокоизтисквачка Arielli

Категория „Малки награди“ - 100 броя  Нескафе фрапе 250 g с чаша

Категория „Масови награди“ –   1 100 броя шапки

Награди за месец Юли

Категория „Големи награди“ - 3 брояТелевизор Arielli 43’’ FHD

Категория „Средни награди“ -10 брояПреносима тонколона Go Clever

Категория „Малки награди“ - 100 брояБяло и червено вино Вила Понте 3 l

Категория „Масови награди“ –   1 100 броя шапки

Награди за месец Август

Категория „Големи награди“ 3 брояПлейстейшън 4 Slim

Категория „Средни награди“ -10  броя  Куфар Padua

Категория „Малки награди“ - 100 броя  Уиски Jack Daniels 500 ml

Категория „Масови награди“ –   1 100 броя шапки

Награди за месец Септември

Категория „Големи награди“ 3 брояСтол Solium Executive

Категория „Средни награди“ - 10 брояКошница за пикник Summertime

Категория „Малки награди“ - 100 x – Сандвич мейкър Arielli

Категория „Масови награди“ –   1 100 броя шапки

 

6.3.         Участниците могат да проверяват какви ще са наградите за съответния месец на Сайта и в месечните промоционални брошури.

6.4.         Наградите не могат да бъдат заменяни по желание на спечелилия и нямат паричен еквивалент.

6.5.         Неполучените Награди не се прехвърлят в томболата за следващия месец.

Раздел 7.         РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

7.1.       За да участва в Играта лицето, което отговаря на изискванията в Раздел 3 Право на Участие, трябва да направи еднократна регистрация на Сайта на Организатора [https://www.office1.bg/index.php?PageID=630] в периода от 00:00:00 ч. на 1 април 2017г. до 23:59:59 ч. на 31 септември 2017г, като изпълни следните стъпки:

(а)        да въведе вярна, пълна и точна информация във формуляра за регистрация на Сайта:

·         За физически лица (минимално задължително съдържание): три имена, валиден имейл адрес, мобилен телефонен номер и парола;

·         За юридически лица (минимално задължително съдържание): фирмено наименование, единен идентификационен код (ЕИК) или код по БУЛСТАТ, валиден имейл адрес, мобилен телефонен номер и парола;

(б)        да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Правила и дава съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни, като отбележи с клик квадратното поле под Правилата и натисне бутона РЕГИСТРИРАМ СЕ;

(в)        да потвърди своята регистрация на посочения от него имейл адрес, като отвори и кликне на линка за валидиране на регистрацията, който ще получи на електронната си поща няколко минути след регистрацията.

7.2.       Организаторът ще счита за валидни само регистрациите, които са били направени по реда на чл.7.1. по-горе.

7.3.       След успешна регистрация, всеки участник се завежда в системата на Организатора под Уникален Идентификатор, по който ще бъдат регистрирани всички Покупки, направени в периода на Играта. Уникалният Идентификатор се определя както следва:

·         Уникален Идентификатор за физически лица: мобилен телефонен номер;

·         Уникален Идентификатор за юридически лица: Единен Идентификационен Код (ЕИК) или код по БУЛСТАТ;

Раздел 8.         МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

8.1.       Внимание! Регистрацията за участие в Играта е еднократна.

8.2.       Механизъм за участие на физическите лица:

А) При Покупка от Търговски Обект на Организатора: при всяка следваща Покупка, за която е издадена касова бележка или друг документ, удостоверяващ плащане, физическите лица (без да е необходимо да се регистрират отново) трябва да заявят на касата в съответния Търговски Обект на Office 1 Superstore, че участват в Играта и да кажат на продавача своя Уникален Идентификатор. Продавачът на касата ще въведе в системата на Организатора информацията за направената Покупка по Уникалния Идентификатор на участника.

Б) При Покупка от Електронния магазин: всяка Покупка на стойност минимум 50 лева без ДДС, се завежда автоматично в системата на Организатора по Уникалният Идентификатор на регистриралото се за участие физическо лице (без да е необходимо лицето да се регистрира отново);

В) При Покупка по телефон: при всяка Покупка на стойност минимум 50 лева без ДДС, физическите лица (без да е необходимо да се регистрират отново) трябва да заявят на телефонния оператор, приел обаждането от името на Организатора, че участват в Играта и да кажат своя Уникален Идентификатор. Телефонният оператор ще въведе в системата на Организатора информацията за направената Покупка по Уникалния Идентификатор на участника.

8.3.       Механизъм за участие на юридическите лица: всяка издадена фактура на стойност минимум 50 лева без ДДС се завежда автоматично в системата на Организатора по Уникалният Идентификатор на регистриралото се за участие юридическо лице.

8.4.       Всяка Покупка, въведена в системата на Организатора, дава право на лицето на отделно участие в томболата за месеца, през който е направена Покупката. Например ако едно лице направи 3 отделни Покупки през месец април, тези Покупки ще се броят като три отделни участия за томболата за този месец и т.н.

Раздел 9.         ПРАВИЛА НА УЧАСТИЕ

9.1.       Всеки участник има право да спечели една Награда с една Покупка, т.е. ако бъде изтеглен като печеливш участник за една категория Награди, участникът не може да участва за следващите категории със същата Покупка. Участникът може да участва за следващите категории Награди с други Покупки, направени в срока на съответния месец. Максимумът Награди, които участникът може да спечели са четири (4), т.е. максимум по една Награда от всяка категория.

9.2.       Няма ограничение в броя на Покупките, с които участникът може да участва.

9.3.       Една касова бележка/фактура дава право на едно участие в Играта, независимо от стойността, с която надвишава минималната обявена сума за участие от 50 лв. без ДДС, т.е. участието на лице с Покупка в размер на 100 лв. се брои веднъж, а не два пъти.

Раздел 10        ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

10.1.     В периода на Играта всеки месец печелившите участници ще бъдат теглени чрез томбола в последната сряда от месеца, следващ месеца на Покупката, на базата на данните за извършените Покупки през предходния месец. Например в последната сряда от месец май ще бъдат изтеглени участниците, които са се регистрирали на Сайта на Организатора и са направили Покупки в рамките на месец април и т.н.

10.2.     Последното теглене на печеливши участници ще се извърши на 25 октомври 2017г на базата на данните за извършените Покупки през месец септември. Покупки, направени след 23:59:59 ч на 30.09.2017г няма да бъдат включени в системата на Организатора и да участва в томболата.

10.3.     Печелившите участници ще бъдат теглени на случаен принцип, чрез компютърна програма, на адреса на управление на Организатора бул. „Цариградско шосе“ №139, от комисия, съставена от представител на Организатора и нотариус, избран от Организатора (наричана за краткост в текста по-долу „Комисия“). Комисията ще определя печелившите чрез изтегляне на Уникални Идентификатори от системата на Организатора на случаен принцип измежду всички регистрирали се за участие лица, които са направили минимум една Покупка в рамките на месеца, предхождащ месеца на тегленето. За тегленето на печелившите участници Комисията ще състави протокол.

10.4.     Тегленето започва от категория „Големи Награди“ и завършва с Категория „Масови Награди“. Печелившите участници за всяка категория се изтеглят едновременно.

10.5.     Печелившите участници ще бъдат уведомявани от Организатора с имейли в рамките на до 5 (пет) работни дни след датата на теглене на Наградите. Уведомителният имейл ще съдържа талон с уникален код, който печелившите участници трябва да представят при получаването на наградите („Талон с уникален код“), информация за адреса на Търговския Обект на Office 1 Superstore, от който могат да получат наградата си и срока за получаване на наградата. Уведомителният имейл се изпраща на посочения от лицата имейл адрес за контакти при регистрацията им за играта.

10.6.     Печелившите участници, отговарящи на условията по чл. 3.4. по-горе, получават наградите си от Търговските Обекти на Office 1 Superstore, посочени в уведомителния имейл по чл. 8.2. по-горе, след като (1) представят Талона с уникален код и (2) подпишат приемо-предавателен протокол. Организаторът не поема пътните и каквито и да е било други разходи, необходими във връзка с получаване на Наградата.

10.7.     Всеки месец, в рамките на до 5 (пет) работни дни от датата на теглене на Наградите, Организаторът ще публикува на Сайта си списък с имената на печелившите участници и крайните 4 цифри от Уникалните им идентификатори.

10.8.     Ако съответен печеливш участник не се яви, за да получи Наградата си в рамките на 20 дни от датата на томболата, той губи правото да получи Наградата си. Организаторът няма задължение да съхранява Наградите за неограничен период.

Раздел 11.       ЛИЧНИ ДАННИ

11.1.     Личните данни (имена, имейл адрес, телефон за връзка) на всички Участници в Играта се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“). С регистрирането си за участие в Играта, участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да се обработват от Организатора за целите на организиране на Играта и за целите на директен маркетинг по смисъла на чл. 261, алинея 2 от Закона за електронните съобщения, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организиране на Играта по възлагане от Организатора. Предоставянето на личните данни има доброволен характер.

11.2.     Организаторът е регистриран като администратор на лични данни по реда на ЗЗЛД и е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

11.3.     Всеки участник има право, при условията на ЗЗЛД, да поиска от Организатора:

·         да заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД,

·         да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с предходната точка, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на Участника, продължаване на участието му в Играта няма да бъде възможно.

11.4.      Всеки участник може да получи достъп до отнасящите се до него лични данни. Правото на достъп се осъществява с писмено заявление до Организатора на лични данни, изпратено в съответствие със ЗЗЛД. Участникът може да упражни своето право по настоящата точка безплатно.

11.5.      Всеки участник може да възрази пред Организатора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответния Участник няма повече да бъдат обработвани и следователно участието му в Играта няма да бъде възможно.

11.6.      Всеки участник може да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати имейл на Организатора с изрично искане за това.

11.7.     С регистрацията си за участие в Играта по реда на чл. 7.1. по-горе всеки участник декларира, че дава своето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие Организторът да обработва личните му данни (имена, имейл адрес, телефон за връзка) за целите, посочени в чл. 11.1. по-горе и, декларира, че е запознат, с:

  • данните, които идентифицират Организатора и неговите представители;
  • категория на получателите, на които могат да бъдат разкрити данните;
  • целите на обработка на личните данни;
  • доброволния характер на предоставянето на данните;
  • правото на заличаване, коригиране или блокиране на личните данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД;
  • правото да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;

Раздел 12.       ОТГОВОРНОСТ

12.1.    Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участие в Играта, която се е забавила, била е невъзможна или неуспешна в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

12.2.     Организаторът не носи отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради технически проблеми с комуникационните системи или други обстоятелства извън неговия контрол, включително, но не само непреодолима сила, случайни събития и т.н. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

12.3.     Организаторът не носи отговорност за това дали лицето, представило Талон с уникален код по т. 10.5 по-горе е действителният собственик на Талона. С предаване на Награда на лицето, представило Талон с уникален код, Организаторът се освобождава от всяка по-нататъшна отговорност.

12.4.     Ако Участникът се е регистрирал с имейл адрес и/или телефонен номер, които принадлежат на друго лице Организаторът не носи отговорност за спорове, които могат да възникнат по отношение на правата/собствеността върху/на съответния имейл адрес, както и за всякакви претенции, произтичащи от участието в Играта.

12.5.     Организаторът няма задължение да води кореспонденция с участниците, чиито Уникални Идентификатори не са били изтеглени като печеливши.

12.6.     Организаторът не носи отговорност за вреди, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, притежанието, употребата на Награда, спечелена от Играта или участие в тази Игра и свързаните с нея дейности.

Раздел 13.       ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, без предизвестие към участниците, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само ако за него настъпят материални загуби, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на Играта и т.н. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. На участниците няма да бъде давана компенсация под никаква форма и стойност.

Раздел 14.       ПУБЛИЧНОСТ

С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че в случай че спечелят Награда от Играта, техните имена, снимки могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. С приемането на настоящите Правила участниците дават съгласието си трите им имена да бъдат публикувани на Сайта на Организатора, в случай че спечелят Награда.