Доставки

1. Количеството на доставката се определя според потвърдената от Office 1 Superstore поръчка. Без да се ограничава общия характер на последното, Office 1 Superstore има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната стока не е достатъчна, за да задоволи потребностите на всички Клиенти, за което Клиентът ще бъде предварително уведомен.

2. Доставките се осъществяват в срок, съгласно съществуващия вътрешен план за доставки на стоките на Office 1 Superstore. Безплатна доставка за цялата страна при поръчки над 100 лв.* с включен ДДС, като тя не е валидна за доставка на мебели.** Безплатна доставка за цялата страна на директорски и работни столове. Безплатна доставка за цялата страна за мебели на стойност над 750 лв. без ДДС (900 лв. с ДДС) до входа на адреса при възможен достъп до него с товарен автомобил. Доставка на мебели на стойност под посочения праг се заплаща допълнително при цена 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС). Разнос до конкретен етаж/офис се заплаща допълнително при цена 4 % от стойността на поръчката, но не по-малко от 30 лв. без ДДС (36 лв. с ДДС). Монтаж при доставка на мебели се заплаща допълнително при цена 8 % от стойността на поръчката, но не по-малко от 60 лв. без ДДС (72 лв. с ДДС). Монтаж на директорски, работни и др. разглобени столове се заплаща допълнително при цена 4 % от стойността на стола, но не по-малко от 15 лв. без ДДС (18 лв. с ДДС). * В случай, че поръчката съдържа поне един артикул от „доставка на мебели“, доставката е безплатна ако достига посочения минимален праг за безплатна доставка на мебели, в противен случай се заплаща допълнително при цена 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС). **„Доставка на мебели“ е всяка доставка на корпусни мебели, метални шкафове, каси, сейфове, дъски, посетителски столове и други артикули с единично тегло над 25 кг. и или общо тегло до 100 кг.

3. Рискът от случайното погиване/повреждане на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Клиента в момента на предаване на стоките на Клиента. Извършеното предаване на Клиента се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка, Приемо-предавателен протокол или друг писмен документ с равнозначно значение.

4. Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на Office 1 Superstore във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

5. Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

6. Използването, третирането, обработването /ремонта/ на стоките от Клиента се осъществява за негов риск. Office 1 Superstore не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Клиентът самоволно е предприел. Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение за употреба и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба.

7. Предлаганите от Office 1 Superstore стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. Office 1 Superstore не носи отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.

8. Office 1 Superstore не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на Office 1 Superstore). При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне. Клиентът има право да даде на Office 1 Superstore разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката и/или да прекрати договора чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие.

9. При виновна забава за доставка, Клиентът може да даде на Office 1 Superstore допълнителен срок с писмено известие, след изтичането на който при липса на изпълнение, има право да откаже доставката чрез отправяне на писмено известие с незабавно действие. Допълнителният срок не може да бъде по-кратък от срока на доставка.

10. Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с Office 1 Superstore. .