Доставки

1. Количеството на доставката се определя според потвърдената от Office 1 Superstore поръчка. Без да се ограничава общия характер на последното, Office 1 Superstore има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната стока не е достатъчна, за да задоволи потребностите на всички Клиенти, за което Клиентът ще бъде предварително уведомен.

2. Доставките се осъществяват в срок, съгласно съществуващия вътрешен план за доставки на стоките на Office 1 Superstore. Логистичната ни система позволява доставките в работните дни от понеделник до четвъртък да бъдат осъществявани в рамките на 24 часа, а от петък до неделя за 48 часа. При определени условия сроковете за доставка могат да бъдат различни. Посочените срокове за доставка не са валидни при поръчка на мебели и столове. За мебели и столове - стандартни цветове(съгласно продуктовия каталог) - срокът на доставка е 6 работни дни. За нестандартни цветове - 12 работни дни. Клиентът ще бъде предварително уведомен за срока на доставката на поръчаните от него стоки, освен ако писмено не е уговорен друг срок на доставка.

2.1. Office 1 Superstore извършва безплатна доставка до адреса на Клиента при стойност на поръчката: над 50.00 (петдесет) лева без ДДС.

2.2. Стойността на доставката при поръчка под посочените в точка 2.1 прагове ще бъде съобщавана при всеки отделен случай на Клиента.

2.3. Стойността на монтажните разходи при покупка на мебели ще бъде съобщавана на Клиента при всеки отделен случай.

3. Рискът от случайното погиване/повреждане на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Клиента в момента на предаване на стоките на Клиента. Извършеното предаване на Клиента се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка, Приемо-предавателен протокол или друг писмен документ с равнозначно значение.

4. Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на Office 1 Superstore във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

5. Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

6. Използването, третирането, обработването /ремонта/ на стоките от Клиента се осъществява за негов риск. Office 1 Superstore не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Клиентът самоволно е предприел. Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение за употреба и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба.

7. Предлаганите от Office 1 Superstore стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. Office 1 Superstore не носи отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.

8. Office 1 Superstore не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на Office 1 Superstore). При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне. Клиентът има право да даде на Office 1 Superstore разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката и/или да прекрати договора чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие.

9. При виновна забава за доставка, Клиентът може да даде на Office 1 Superstore допълнителен срок с писмено известие, след изтичането на който при липса на изпълнение, има право да откаже доставката чрез отправяне на писмено известие с незабавно действие. Допълнителният срок не може да бъде по-кратък от срока на доставка.

10. Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с Office 1 Superstore.