NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Mathematics

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 144

  Puzzle Numbers and Counting, wooden, 30 pieces

  Small Foot Пъзел Числа и броене, дървен, 30 части

  6618020095

  Math Problems Board, Tiled, Wooden, 111 Pieces

  Small Foot Дъска Задачи по математика, с плочки, дървен, 111 части

  6618020096

  Multiplication table cubes, wooden

  Small Foot Кубчета ''Таблица за умножение'', дървени

  6635100531

  Student chart "Multiplication table", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Таблица за умножение“, 70 x 100 cm

  8132140008

  Student chart „Numbers“, 50 x 70 cm

  Ученическо табло „Цифри“, 50 x 70 cm

  8132140020

  Set for making geometric shapes

  Learning Resources Комплект за правене на геометрични фигури

  6635100483

  Geometric chart

  Learning Resources Геометрично табло

  8136100122

  Cards "Addition and subtraction"

  Карти „Събиране и изваждане“

  6635100530

  Game Dominoes with fractions

  Learning Resources Игра Домино с дроби

  6611100113

  Foska Students abacus, wood

  Foska Ученическо сметало, дървено

  6618020043

  Educational set Learn the clock

  Learning Resources Образователен комплект ''Научи часовника''

  6635100499

  Reusable cards Time

  Learning Resources Карти за многократна употреба времето

  6635100500

  Magnetic geometric shapes, large

  Learning Resources Магнитни геометрични фигури, големи

  6635100502

  Sorting shapes set

  Learning Resources Комплект Фигури за сортиране

  6635100504

  Geometric foam figures, 12 pcs.

  Learning Resources Геометрични фигури от пяна, 12 броя

  6635100505

  Magnetic calculation machine

  Learning Resources Магнитна машина за смятане

  6635100506

  Fraction board, wooden

  Small Foot Дъска за представяне на дроби, дървена

  6635100525

  School scale with bowls, 500 ml.

  Learning Resources Училищна везна с купички 500 ml.

  6635100494

  Balance scale

  Learning Resources Везна баланс

  6635100495

  Set Classroom clocks, 25 pcs.

  Learning Resources Комплект Часовници за клас, 25 броя

  6635100497

  Demonstration clock, large

  Learning Resources Демострационен часовник голям

  6635100498

  Puzzle Numbers and objects, wooden

  Пъзел Цифри и предмети, дървен

  6611120022

  Geometric figures, wooden, 12 pcs.

  Learning Resources Геометрични фигури, дървени, 12 броя

  6635100058

  Fraction circles

  Learning Resources Дробни окръжности

  6635100482

  Student chart "Table of quantities and units of measurement", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Таблица величини и мерни единици“, 70 x 100 cm

  8132180004

  Student chart "Rotary bodies cylinder and cone ”, 70 x 100 cm, double-sided

  Ученическо табло „Ротационни тела цилиндър и конус“, 70 x 100 cm, двустранно

  8132140009

  Student chart „Rotating bodies truncated cone and sphere", 70 x 100 cm, double-sided

  Ученическо табло „Ротационни тела пресечен конус и сфера“, 70 x 100 cm, двустранно

  8132140010

  Student chart „Triangle / Equal triangles“, 70 x 100 cm, double-sided

  Ученическо табло „Триъгълник/Еднакви триъгълници“, 70 x 100 cm, двустранно

  8132140011

  Student chart „Short multiplication formulas“, 70 x 100 cm, double-sided

  Ученическо табло „Формули за съкратено умножение“, 70 x 100 cm, двустранно

  8132140012

  Student chart modeling with linear equations Speed, 70 x 100 cm

  Ученическо табло, моделиране с линейни уравнения Скорост, 70 x 100 cm

  8132140014

  Student chart, equation with one unknown, 70 x 100 cm

  Ученическо табло, уравнение с едно неизвестно, 70 x 100 cm

  8132140015

  Student chart, inequalities, 70 x 100 cm

  Ученическо табло, неравенства, 70 x 100 cm

  8132140016

  Student chart "Circumference, circle and polygon", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Окръжност, кръг и многоъгълник“, 70 x 100 cm

  8132140017

  Student chart „Basic geometric shapes“, 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Основни геометрични фигури“, 70 x 100 cm

  8132140018

  Student chart „Quadrilaterals“, 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Четириъгълници“, 70 x 100 cm

  8132140019

  Student chart „Parallelograms“, 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Успоредници“, 70 x 100 cm

  6635100306

  Student chart "Counting exercises", 50 x 70 cm

  Ученическо табло „Упражнение за смятане“, 50 x 70 cm

  6635100953

  Student chart, degrees, 70 x 100 cm

  Ученическо табло, степени, 70 x 100 cm

  8132140001

  Student chart, Cartesian coordinate system, 70 x 100 cm

  Ученическо табло, декартова координатна система, 70 x 100 cm

  8132140002

  Student chart „Polyhedrons“, 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Многостенни“, 70 x 100 cm

  8132140003

  Student chart, proper fractions, 70 x 100 cm

  Ученическо табло, правилни дроби, 70 x 100 cm

  8132140004

  Student chart, trigonometric functions, double-sided, 70 x 100 cm

  Ученическо табло, тригонометрични функции, двустранно, 70 x 100 cm

  8132140005

  Student chart „Quadratic equations and inequalities“, 70 x 100 cm, double-sided

  Ученическо табло „Квадратни уравнения и неравенства“, 70 x 100 cm, двустранно

  8132140006

  Student chart "Logarithmic functions", 70 x 100 cm, double-sided

  Ученическо табло „Логаритмични функции“, 70 x 100 cm, двустранно

  8132140007

  Liter cube

  Литров куб

  8136100123

  Calendar and clock, wooden, childrens

  Small Foot Календар и часовник, дървен, детски

  6635100163

  Learning Resources Танграм, пластмасов, 1 cm

  Learning Resources Танграм, пластмасов, 1 cm

  6635100503

  Weights, 300 g

  Learning Resources Тежести, 300 g

  6635100849

  Learning Resources Геометрични фигури и развивки, 16 броя

  Learning Resources Геометрични фигури и развивки, 16 броя

  6635100963

  Vests with numbers, 12 pcs.

  Nowa Szkola Жилетки с цифри, 12 броя

  6635100996

  Mathematics