NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Nowa Szkola

  Filters
  View as Grid List
  Sort by

  Counting board

  Nowa Szkola Дъска за броене и смятане

  6618020036

  Hand puppets, Snow White and the seven dwarfs, 11 pcs.

  Nowa Szkola Кукли за ръка, снежанка и седемте джуджета, 11 броя

  6620040007

  Hand puppets, professions, 26 x 24 cm, 6 pcs.

  Nowa Szkola Кукли за ръка, професии, 26 х 24 cm, 6 броя

  6620040008

  Hand puppets, The nativity of Jesus, 9 pcs.

  Nowa Szkola Кукли за ръка, раждането на Исус, 9 броя

  6620040009

  Cologne corsar, 100 ml

  Nowa Szkola Кукли за ръка, с герои на 3 приказки, 11 броя

  6620040010

  Bambi hand puppet, 22 x 22 cm, 6 pcs.

  Nowa Szkola Кукли за ръка, бамби 22 х 22 cm, 6 броя

  6620040011

  Hanger for map or board, 220 cm

  Nowa Szkola Закачалка за карта или дъска, 220 cm

  6624020003

  Pigeon skeleton, 18 x 14 x 8 cm

  Nowa Szkola Скелет на гълъб, 18 х 14 х 8 cm

  6626020037

  Grasshopper life cycle

  Nowa Szkola Жизнен цикъл на скакалец

  6626020038

  Combined facility - mini playground, plastic

  Nowa Szkola Комбинирано съоръжение – мини игрище, пластмасово

  6630040047

  Football gate, 300 x 120 x 185 cm

  Nowa Szkola Футболна врата, 300 х 120 х 185 cm

  6630240016

  Tuning fork, 440 Hz

  Nowa Szkola Камертон, 440 Hz

  6632020034

  Hand puppets, animals, 18 cm, 6 pcs.

  Nowa Szkola Кукли за ръка, животни, 18 cm, 6 броя

  6620040003

  Little Red Riding Hood hand puppets, 25 cm, 4 pcs.

  Nowa Szkola Кукли за ръка, червената шапчица, 25 cm, 4 броя

  6620040004

  Cabinet, movable with 8 boxes, full of construction set

  Nowa Szkola Шкаф, подвижен с 8 кутии, пълен с конструктор

  6611020012

  Playing board with mirrors, bees, 50 x 70 cm

  Nowa Szkola Дъска за игра с огледала, пчели, 50 х 70 cm

  6611060022

  Shoe, large, for stringing and tying

  Nowa Szkola Обувка, голяма, за нанизване и завързване

  6611060024

  Puzzle, wooden, with 3 shapes, 30 x 30 cm

  Nowa Szkola Пъзел, дървен, с 3 фигури, 30 х 30 cm

  6611120084

  Maracas, wooden, coloured, 2 pcs.

  Nowa Szkola Маракаси, дървени, цветни, 2 броя

  6612120014

  Screen for puppet theater, 87 x 168 cm

  Nowa Szkola Параван за куклен театър, 87 х 168 cm

  6620040012

  Bag with 14 hand puppets

  Nowa Szkola Чанта с 14 броя кукли за ръка

  6620040015

  Play doll, boy, with clothes, 75 cm

  Nowa Szkola Кукла за игра, момче, с дрехи, 75 cm

  6620040016

  Play doll, girl, with clothes, 75 cm

  Nowa Szkola Кукла за игра, момиче, с дрехи, 75 cm

  6620040017

  Torso model, 11 pcs, 50 cm

  Nowa Szkola Модел на торс, 11 части, 50 cm

  6626020040

  Model of the uterus of a pregnant woman in the 40th week, 40 x 26 x 34 cm

  Nowa Szkola Модел на матка на бременна жена в 40-та седмица, 40 х 26 х 34 cm

  6626020041

  Animal cell model, 30 x 20 x 51 cm

  Nowa Szkola Модел на животинска клетка, 30 х 20 х 51 cm

  6626020042

  Plant cell model, 30 x 20 x 51 cm

  Nowa Szkola Модел на растителна клетка, 30 х 20 х 51 cm

  6626020043

  Obstacles, 6 shapes, 6 stands

  Nowa Szkola Препятствия, 6 фигури, 6 стойки

  6630040049

  Footprints for flooring, coloured, 22.5 cm, 6 pairs

  Nowa Szkola Стъпки за под, цветни, 22.5 cm, 6 чифта

  6630040050

  Handprint for floor, 22.5 cm, colored, 6 pairs

  Nowa Szkola Отпечатък на ръка за под, 22.5 cm, цветни, 6 чифта

  6630040051

  Bench, 200 x 22 cm

  Nowa Szkola Пейка, 200 х 22 cm

  6630160074

  Climbing arch, 98 x 44 x 50 cm

  Nowa Szkola Арка за катерене, 98 х 44 х 50 cm

  6630160075

  Dry pool balls, coloured, O6.5 cm, 500 pcs.

  Nowa Szkola Топки за сух басейн, цветни, Ø6.5 cm, 500 броя

  6630160088

  Soft shapes with numbers, 30 x 8 cm, 9 pcs.

  Nowa Szkola Меки форми с цифри, 30 х 8 cm, 9 броя

  6630160098

  Sensory panel, lava

  Nowa Szkola Сензорен панел, лава

  6635101075

  Fiber optic curtain of 150 fibers

  Nowa Szkola Фиброоптична завеса от 150 влакна

  6635101076

  Set Stringing animals and vehicles

  Nowa Szkola Комплект животни и превозни средства за нанизване

  6611060023

  Hand puppets, fairy tale, 25 cm, 4 pcs.

  Nowa Szkola Кукли за ръка, приказка, 25 cm, 4 броя

  6620040013

  Hand puppets, royal family, 25 cm, 5 pcs.

  Nowa Szkola Кукли за ръка, кралско семейство, 25 cm, 5 броя

  6620040014

  Human ear model, 44 x 28 x 14 cm

  Nowa Szkola Модел на човешко ухо, 44 х 28 х 14 cm

  6626020044

  Childrens stepper, 45 x 39 x 89 cm

  Nowa Szkola Детски степер, 45 х 39 х 89 cm

  6630220050

  Fruits for sorting and counting, 108 pcs.

  Nowa Szkola Плодове за сортиране и броене, 108 броя

  6618020039

  Counting vegetables, 144 pcs.

  Nowa Szkola Зеленчуци за броене, 144 броя

  6618020040

  Animals for sorting and counting, 72 pcs.

  Nowa Szkola Животни за сортиране и броене, 72 броя

  6618020041

  Lens, convex and concave, 2 pcs.

  Nowa Szkola Леща, изпъкнала и вдлъбната, 2 броя

  6626020039

  Set Stringing buttons, 72 pcs.

  Nowa Szkola Комплект Копчета за нанизване, 72 броя

  6611060030

  Puzzle rug, with depicted streets, 30 x 30 cm, 9 pcs.

  Nowa Szkola Пъзел килимче, с изобразени улици, 30 х 30 cm, 9 части

  6611120082

  Claves, 20 cm, 2 pcs.

  Nowa Szkola Клавеси, 20 cm, 2 броя

  6612120006

  Bells for hand or foot, 23 x 2.3 x 3 cm, 2 pcs.

  Nowa Szkola Камбанки за ръка или крак, 23 х 2.3 х3 cm, 2 броя

  6612120007

  Tambourine, 21 cm

  Nowa Szkola Дайре, 21 cm

  6612120008

  Nowa Szkola

  Filter by:

  Clear All