NormalCustomer
 
Затвори
Категории
  Настройки
  Търси
  Coffee

  ОБЩИ УСЛОВИЯ

  ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Общи условия - физически лица

  Настоящите Общи условия са валидни и приложими само за Клиенти на магазини Office 1 Superstore – физически лица. 

   

  Office 1 Superstore е верига магазини на територията на страната, предлагащи широк асортимент от стоки и услуги, обеднени под логото „Всичко за офиса под 1 покрив”. Категориите продукти и услуги, предоставяни от Office 1 Superstore, са както следва:

   

  • Канцеларски материали
  • Изделия от Хартия
  • Средства за презентация
  • Офис Мебели
  • Офис Техника
  • Телекомуникационни услуги
  • Бизнес и рекламни услуги
  • Други

   

  Магазините Office 1 Superstore се управляват от различни юридически лица, притежаващи изрични права за това, но се подчиняват на единни стандарти.

  Актуална информация за поддържаните и предлагани услуги потребителите могат да намерят в Интернет страницата на Office 1 Superstore - www.office1.bg, на националния телефон за информация и поръчки 070010700 на цената на един градски разговор без допълнително оскъпяване, както и във всеки един магазин на веригата Office 1 Superstore. В магазините на Office 1 Superstore клиентите получават обслужване, отговарящо на най-високите европейски стандарти. Висококвалифицираният персонал оказва съдействие на клиентите в избора на най-подходящите за техните нужди продукти.

   

   I . Общи положения

   

  1. Общите условия на Office 1 Superstore се прилагат за всички сделки между Office 1 Superstore и негови Клиенти – физически лица по повод на предлагани от Office 1 Superstore стоки и услуги, освен ако прилагането им не е изключено изрично с писмен договор.

  2. Общите условия действат, считано от най-ранното от: а) отправяне на оферта от Office 1 Superstore; б) заявяване на стока/услуга от Клиента; в) сключването на индивидуален писмен договор, който не изключва прилагането на Общите условия; г) настъпване на друго релевантно обстоятелство. За избягване на съмнение се счита, че Общите условия действат не по-късно от момента на предаване на стоките/услугите.

  3. В случай, че отделни клаузи на Общите условия станат изцяло или частично недействителни, в това число в разрез с повелителни норми на действащото законодателство, недействителността им не засяга валидността на останалите условия или обвързващата им сила. Страните ще предоговорят, с добра воля, условията на всяка недействителна клауза, а при невъзможност за постигане на съгласие, същата ще бъде заменена по право от съответната повелителна правна норма.

   

   II . Оферти и поръчки

   

  1. Офертите на Office 1 Superstore са обвързващи до изтичане на определения в тях срок. Условията по офертите са конфиденциални и се отнасят само и единствено до Клиента, за когото е изготвена. Всякакви устни договорки, включително такива между Клиента и служители на Office 1 Superstore, имат сила след надлежното им писмено потвърждение от страна на Office 1 Superstore.

  2. Поръчка/заявка на Клиента става обвързваща за Office 1 Superstore, само ако:

  2.1. е извършена в писмена форма с изрично посочване на стоката, на обявения национален телефон за информация и поръчки (070010700), факс (070010701), Интернет страницата www.office1.bg;

  2.2. е потвърдена от Office 1 Superstore в писмена форма, по телефон или чрез извършване на доставка в съответствие на поръчката.

   

   III. Доставки

   

  1. Количеството на доставката се определя според потвърдената от Office 1 Superstore поръчка. Без да се ограничава общия характер на последното, Office 1 Superstore има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната стока не е достатъчна, за да задоволи потребностите на всички Клиенти, за което Клиентът ще бъде предварително уведомен.

  2. Доставките се осъществяват в срок, съгласно съществуващия вътрешен план за доставки на стоките на Office 1 Superstore. Клиентът ще бъде предварително уведомен за срока на доставката на поръчаните от него стоки, освен ако писмено не е уговорен друг срок на доставка.

  2.1. Office 1 Superstore извършва безплатна доставка до адреса на Клиента при следните прагове на стойност на поръчаната стока при стойност на поръчката над 100.00 (сто) лева с ДДС.

  2.2. Стойността на доставката при поръчка под посочените в точка 2.1 прагове ще бъде съобщавана при всеки отделен случай на Клиента.

  2.3. Стойността на монтажните разходи при покупка на мебели ще бъде съобщавана на Клиента при всеки отделен случай.

  3. Рискът от случайното погиване/повреждане на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Клиента в момента на предаване на стоките на Клиента. Извършеното предаване на Клиента се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка, Приемо-предавателен протокол или друг писмен документ с равнозначно значение.

  4. Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на Office 1 Superstore във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

  5. Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

  6. Използването, третирането, обработването /ремонта/ на стоките от Клиента се осъществява за негов риск. Office 1 Superstore не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Клиентът самоволно е предприел. Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение за употреба и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба.

  7. Предлаганите от Office 1 Superstore стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. Office 1 Superstore не носи отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.

  8. Office 1 Superstore не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на Office 1 Superstore). При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне. Клиентът има право да даде на Office 1 Superstore разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката и/или да прекрати договора чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие.

  9. При виновна забава за доставка, Клиентът може да даде на Office 1 Superstore допълнителен срок с писмено известие, след изтичането на който при липса на изпълнение, има право да откаже доставката чрез отправяне на писмено известие с незабавно действие. Допълнителният срок не може да бъде по-кратък от срока на доставка.

  10. Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с Office 1 Superstore.

   

   IV . Цени и плащане

   

  1. Клиентът заплаща на Office 1 Superstore стоките по цени, в сила към датата на извършване на продажбата или по други цени, изрично и предварително писмено договорени между страните. Клиентът се съгласява, че Office 1 Superstore може да променя едностранно обявените цени на стоките, като промяната влиза в сила незабавно след уведомяването, което се счита за извършено чрез обявяването на новите цени в Интернет страницата на Office 1 Superstore или в съответния магазин. Вече потвърдените поръчки за доставка на стоки се заплащат по цени, действащи към момента на потвърждаване на поръчката.

  2. Плащания се извършват в момента на продажбата или при предаване на стоките, освен ако не е уговорено друго или не следва друго от повелителни норми на действащото законодателство.

   

   V . Рекламации

   

  1. Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Office 1 Superstore регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.

  2. Рекламации за недостатъци, които поради естеството си не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъде предявени в сроковете съгласно действащото законодателство. Пропускът за уведомяване в законовите срокове се приравнява на одобрение на стоките. Рекламациите следва да бъдат придружени от съответните доказателства и друга релевантна документация, съгласно действащото законодателство. За рекламирания недостатък, Office 1 Superstore регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.

  3. За стоките, за които има издадена търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват и в съответствие с условията, заложени в търговската гаранция.

  4. Според Закона за защита на потребителите, имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да се посочва причина, да се откажете от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на: получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки; сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги. Ако клиентът желае да върне стока, трябва да използва следното приложение: виж Приложение №6. Като доставчик, ще възстановим на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Като потребител сте длъжен да съхранявате получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Закон за защита на потребителите в сайта на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

   

   VI . Отговорност

   

  1. Office 1 Superstore отговаря само за вреди, причинени умишлено или при груба небрежност, при нарушение на съществено договорно задължение и съгласно повелителните норми на действащото законодателство.

  2. Office 1 Superstore не носи отговорност за забавено приемане или необоснован отказ за приемане на стоки от Клиента.

  3. В случай на забава за приемане или необоснован отказ за приемане на стоки, Office 1 Superstore има право да отказва изцяло или частично доставки, във връзка със засегнатия договор и по други правоотношения с Клиента и/или да прекрати договора без предизвестие. При забава за приемане и/или необоснован отказ за приемане на стоки, Клиентът заплаща на Office 1 Superstore всички произтекли разходи от неоснователния отказ и/или забава за приемане на стоките, включително но не изчерпателно разходите за тяхното съхранение и транспортиране.

  4. Клиентът няма право да прихваща свои вземания с вземания на Office 1 Superstore, освен ако същите не са изрично писмено признати от Office 1 Superstore.

   

   VII . Други разпоредби

   

  1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно от Office 1 Superstore, като промените се обявяват в Интернет страницата на Office 1 Superstore - www.office1.bg. Датата на влизане в сила на промяната/допълнението се указва изрично, в случай че е различна от датата на обявяване в Интернет страницата на Office 1 Superstore. Клиентите на Office 1 Superstore имат право да поискат и получат копие от Общите условия на хартиен носител във всеки свой магазин или офис на веригата.

  2. В уредените с тези общи условия случаи на прекратяване на договора, прекратяването има действие за напред и не засяга стоките, които са приети от Клиента преди датата на получаване на известието.

  3. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.