NormalCustomer
 
Затвори
Категории
  Настройки
  Търси

  PaChico Дезинфектант DZF P, 1 kg

  5020260020
  Продукт по заявка
  Срок на доставка (календарни дни) от 5 до 19 дни
  Категории: за болнична хигиена и дезинфекция, почистване и дезинфекция на повърхности.

  ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
  Биоцидът е с бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно (HBV/HIV) действие и почистващ ефект, като областите на приложение е почистване и дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение.

  НАЧИН НА УПОТРЕБА
  Биоцидът се прилага под формата на водни разтвори с температура на водата 20-25°C.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H317 Може да причини алергична кожна реакция.
 • Н334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
 • Н341 Предполага се, че причинява генетични дефекти.
 • H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 • Р202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
 • P261 Избягвайте вдишване на изпраенията.
 • P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазни очила, предпазно облекло, предпазна маска за лице.
 • P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
 • P301 + P330 + P331 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
 • P303 + P361 + P353 + P310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА ИЛИ КОСАТА: незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • P305 + P351 + P338 +Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция улесняваща дишането.
 • Р308 + Р313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

  ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА СРОК НА ГОДНОСТ 3 години. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА И/ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Виж пълното описание на продукта
  Купи на вноски за покупки над 100,01 лв. с ДДС
  Категории: за болнична хигиена и дезинфекция, почистване и дезинфекция на повърхности.

  ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
  Биоцидът е с бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно (HBV/HIV) действие и почистващ ефект, като областите на приложение е почистване и дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение.

  НАЧИН НА УПОТРЕБА
  Биоцидът се прилага под формата на водни разтвори с температура на водата 20-25°C.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H317 Може да причини алергична кожна реакция.
 • Н334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
 • Н341 Предполага се, че причинява генетични дефекти.
 • H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 • Р202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
 • P261 Избягвайте вдишване на изпраенията.
 • P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазни очила, предпазно облекло, предпазна маска за лице.
 • P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
 • P301 + P330 + P331 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
 • P303 + P361 + P353 + P310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА ИЛИ КОСАТА: незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • P305 + P351 + P338 +Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция улесняваща дишането.
 • Р308 + Р313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

  ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА СРОК НА ГОДНОСТ 3 години. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА И/ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Категории: за болнична хигиена и дезинфекция, почистване и дезинфекция на повърхности.

  ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
  Биоцидът е с бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно (HBV/HIV) действие и почистващ ефект, като областите на приложение е почистване и дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение.

  НАЧИН НА УПОТРЕБА
  Биоцидът се прилага под формата на водни разтвори с температура на водата 20-25°C.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H317 Може да причини алергична кожна реакция.
 • Н334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
 • Н341 Предполага се, че причинява генетични дефекти.
 • H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 • Р202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
 • P261 Избягвайте вдишване на изпраенията.
 • P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазни очила, предпазно облекло, предпазна маска за лице.
 • P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
 • P301 + P330 + P331 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
 • P303 + P361 + P353 + P310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА ИЛИ КОСАТА: незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • P305 + P351 + P338 +Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция улесняваща дишането.
 • Р308 + Р313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

  ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА СРОК НА ГОДНОСТ 3 години. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА И/ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Продуктови характеристики
  Тип Почистващи препарати
  Вид Дезинфектант
  Обем 1