NormalCustomer
 
Затвори
Категории
  Настройки
  Търси
  Каталог 32

  PaChico Дезинфекциращ препарат за ръце, AHD, професионален, 1 L

  5020180054
  Наличен в централен склад
  Поради голямото натоварване при производството на хигиенни материали е възможно забавяне в изпълнението на поръчките ни и срокът за доставка може да се различава от посочения.

  Биоцид с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HIV, Herpes simplex тип 1 и 2, Rota virus), фунгоцидно действие, като областите на приложение са:
         –хигиена и дезинфекция на ръце;
         –хирургична дезинфекция на ръце;
         –дезинфекция на кожа преди медицински манипулации.

  Хигиенна дезинфекция на ръце:
         –бактерицидно и фунгицидно действие – 3 ml. – 30 sec.
         –туберкулоцидно действие – 2 х 3 ml. – 60 sec.

  Хирургична дезинфекция на ръце:
         –бактерицидно, вкл.туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие – 2 х 3 ml. – 2 х 2.5 min.
         –тип 1 и 2, Herpes simplexRota virus – обливане до изсъхване – 1,5мин.
         –профилактика на HBV/HIV – 3 х 3 ml. – 3 х 1 min.
         –при риск от HBV/HIV – 3 х 3 ml. – 5 min (2+2+1).

  НАЧИН НА УПОТРЕБА:
  Втриване в кожата на ръцете от биоцида, който е готов за употреба. Дезинфекция на кожа преди медицински манипулации – чрез обтриване на кожата с тампон, обилно напоен с биоцида до изсъхване при експозиционно време 1 минута (бактериоцидно и фунгоцидно действие).
 • Обем: 1 l.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ
 • Н225 Силно запалими течности и пари.
 • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • Н336 Може да предизвика сънливост и световъртеж.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 • P210 Да се пази от топлина, искри, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
 • P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли.
 • Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска.
 • Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
 • Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
  3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място. Прочетете внимателно листовката преди употреба.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Виж пълното описание на продукта
  Поради голямото натоварване при производството на хигиенни материали е възможно забавяне в изпълнението на поръчките ни и срокът за доставка може да се различава от посочения.

  Биоцид с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HIV, Herpes simplex тип 1 и 2, Rota virus), фунгоцидно действие, като областите на приложение са:
         –хигиена и дезинфекция на ръце;
         –хирургична дезинфекция на ръце;
         –дезинфекция на кожа преди медицински манипулации.

  Хигиенна дезинфекция на ръце:
         –бактерицидно и фунгицидно действие – 3 ml. – 30 sec.
         –туберкулоцидно действие – 2 х 3 ml. – 60 sec.

  Хирургична дезинфекция на ръце:
         –бактерицидно, вкл.туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие – 2 х 3 ml. – 2 х 2.5 min.
         –тип 1 и 2, Herpes simplexRota virus – обливане до изсъхване – 1,5мин.
         –профилактика на HBV/HIV – 3 х 3 ml. – 3 х 1 min.
         –при риск от HBV/HIV – 3 х 3 ml. – 5 min (2+2+1).

  НАЧИН НА УПОТРЕБА:
  Втриване в кожата на ръцете от биоцида, който е готов за употреба. Дезинфекция на кожа преди медицински манипулации – чрез обтриване на кожата с тампон, обилно напоен с биоцида до изсъхване при експозиционно време 1 минута (бактериоцидно и фунгоцидно действие).
 • Обем: 1 l.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ
 • Н225 Силно запалими течности и пари.
 • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • Н336 Може да предизвика сънливост и световъртеж.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 • P210 Да се пази от топлина, искри, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
 • P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли.
 • Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска.
 • Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
 • Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
  3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място. Прочетете внимателно листовката преди употреба.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Поради голямото натоварване при производството на хигиенни материали е възможно забавяне в изпълнението на поръчките ни и срокът за доставка може да се различава от посочения.

  Биоцид с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HIV, Herpes simplex тип 1 и 2, Rota virus), фунгоцидно действие, като областите на приложение са:
         –хигиена и дезинфекция на ръце;
         –хирургична дезинфекция на ръце;
         –дезинфекция на кожа преди медицински манипулации.

  Хигиенна дезинфекция на ръце:
         –бактерицидно и фунгицидно действие – 3 ml. – 30 sec.
         –туберкулоцидно действие – 2 х 3 ml. – 60 sec.

  Хирургична дезинфекция на ръце:
         –бактерицидно, вкл.туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие – 2 х 3 ml. – 2 х 2.5 min.
         –тип 1 и 2, Herpes simplexRota virus – обливане до изсъхване – 1,5мин.
         –профилактика на HBV/HIV – 3 х 3 ml. – 3 х 1 min.
         –при риск от HBV/HIV – 3 х 3 ml. – 5 min (2+2+1).

  НАЧИН НА УПОТРЕБА:
  Втриване в кожата на ръцете от биоцида, който е готов за употреба. Дезинфекция на кожа преди медицински манипулации – чрез обтриване на кожата с тампон, обилно напоен с биоцида до изсъхване при експозиционно време 1 минута (бактериоцидно и фунгоцидно действие).
 • Обем: 1 l.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ
 • Н225 Силно запалими течности и пари.
 • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • Н336 Може да предизвика сънливост и световъртеж.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 • P210 Да се пази от топлина, искри, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
 • P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли.
 • Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска.
 • Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
 • Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
  3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място. Прочетете внимателно листовката преди употреба.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Продуктови характеристики
  ТипПочистващи препарати
  ВидДезинфектант
  Обем1