NormalCustomer
 
Затвори
Категории
  Настройки
  Търси

  PaChico Препарат за съдомиялна машина PKM Universal, 25 kg

  5120140117
  Изчерпан в избрания магазин
  Професионален алкален детергент за основно почистване в миялни машини

  ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  Висококонцентриран детергент за измиване на прибори при основен цикъл на миялни машини. Ефективен при твърда и мека вода и е изключително икономичен за използване. Подходящ е за среден и голям тип миялни машини /пр.тунелни/. При изплакване използвайте ПКМ-изплакващ детергент.

  ДОЗИРОВКА

  В зависимост от замърсяването и твърдостта на водата се работи при 2-6гр. на литър вода. Работната температура е 55-65?С. Използват се дозиращи помпи”ПаЧико”, като регулировката се извършва от специалист.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

 • EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
 • Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно уврежда очите.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P305+P351+P338 При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
 • P314 При неразположение потърсете медицинска помощ.
 • P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в специален съд.
 • P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

  СРОК НА ГОДНОСТ 18 МЕСЕЦА.

  Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Виж пълното описание на продукта
  Купи на вноски за покупки над 100,01 лв. с ДДС
  Професионален алкален детергент за основно почистване в миялни машини

  ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  Висококонцентриран детергент за измиване на прибори при основен цикъл на миялни машини. Ефективен при твърда и мека вода и е изключително икономичен за използване. Подходящ е за среден и голям тип миялни машини /пр.тунелни/. При изплакване използвайте ПКМ-изплакващ детергент.

  ДОЗИРОВКА

  В зависимост от замърсяването и твърдостта на водата се работи при 2-6гр. на литър вода. Работната температура е 55-65?С. Използват се дозиращи помпи”ПаЧико”, като регулировката се извършва от специалист.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

 • EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
 • Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно уврежда очите.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P305+P351+P338 При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
 • P314 При неразположение потърсете медицинска помощ.
 • P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в специален съд.
 • P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

  СРОК НА ГОДНОСТ 18 МЕСЕЦА.

  Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Професионален алкален детергент за основно почистване в миялни машини

  ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  Висококонцентриран детергент за измиване на прибори при основен цикъл на миялни машини. Ефективен при твърда и мека вода и е изключително икономичен за използване. Подходящ е за среден и голям тип миялни машини /пр.тунелни/. При изплакване използвайте ПКМ-изплакващ детергент.

  ДОЗИРОВКА

  В зависимост от замърсяването и твърдостта на водата се работи при 2-6гр. на литър вода. Работната температура е 55-65?С. Използват се дозиращи помпи”ПаЧико”, като регулировката се извършва от специалист.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

 • EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
 • Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно уврежда очите.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P305+P351+P338 При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
 • P314 При неразположение потърсете медицинска помощ.
 • P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в специален съд.
 • P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

  СРОК НА ГОДНОСТ 18 МЕСЕЦА.

  Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Продуктови характеристики
  Тип Почистващи препарати
  Вид Препарат за съдомиялна
  Обем 25