NormalCustomer
 
Затвори
Категории
  Настройки
  Търси

  PaChico Течен сапун - дезинфектант за ръце DZF Scrub, 1 L

  5020260025
  Изчерпан в избрания магазин
  Биоцидът е с бактерицидно и фунгицидно действие и миещ ефект, като областта на приложение е хигиенно миене на ръце с дезинфекционен ефект в лечебни и здравни заведения, в обекти с обществено предназначение, хранително-вкусовата промишленост.

  НАЧИН НА УПОТРЕБА
  Хигиенно миене на ръце – достатъчно количество от биоцида се втрива в кожата на ръцете в продължение на 60 сек., след което ръцете се изплакват с вода и се подсушават с кърпи за еднократна употреба.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ
 • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 • P273 Да се избягва изпускане в околната среда. Р280 Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице. Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателнос вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи ,ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • Р310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

  СРОК НА ГОДНОСТ 3 ГОДИНИ
  Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Виж пълното описание на продукта
  Купи на вноски за покупки над 100,01 лв. с ДДС
  Биоцидът е с бактерицидно и фунгицидно действие и миещ ефект, като областта на приложение е хигиенно миене на ръце с дезинфекционен ефект в лечебни и здравни заведения, в обекти с обществено предназначение, хранително-вкусовата промишленост.

  НАЧИН НА УПОТРЕБА
  Хигиенно миене на ръце – достатъчно количество от биоцида се втрива в кожата на ръцете в продължение на 60 сек., след което ръцете се изплакват с вода и се подсушават с кърпи за еднократна употреба.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ
 • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 • P273 Да се избягва изпускане в околната среда. Р280 Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице. Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателнос вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи ,ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • Р310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

  СРОК НА ГОДНОСТ 3 ГОДИНИ
  Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Биоцидът е с бактерицидно и фунгицидно действие и миещ ефект, като областта на приложение е хигиенно миене на ръце с дезинфекционен ефект в лечебни и здравни заведения, в обекти с обществено предназначение, хранително-вкусовата промишленост.

  НАЧИН НА УПОТРЕБА
  Хигиенно миене на ръце – достатъчно количество от биоцида се втрива в кожата на ръцете в продължение на 60 сек., след което ръцете се изплакват с вода и се подсушават с кърпи за еднократна употреба.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ
 • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 • P273 Да се избягва изпускане в околната среда. Р280 Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице. Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателнос вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи ,ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • Р310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

  СРОК НА ГОДНОСТ 3 ГОДИНИ
  Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Продуктови характеристики
  Тип Почистващи препарати
  Вид Дезинфектант
  Обем 1